Prospectus

nl en

Philosophy of Mind

Course
2020-2021

Toegangseisen

 • BA-studenten Filosofie: Propedeuse (geheel of grotendeels) afgerond, toegelaten tot tweede jaar.

 • Keuzevakstudenten en contractstudenten dienen te beschikken over voldoende kennis van de filosofie op inleidend niveau.

Beschrijving

De filosofie van de geest houdt zich bezig met de plek van de mens in de materiële en causale wereld. Wat is de relatie tussen onze mentale toestanden en onze hersenenactiviteit? Wat is bewustzijn? Hoe moeten we onze perceptuele relatie met onze omgeving begrijpen? Hebben we een vrij keuze in ons handelen?

We zullen een reeks aan belangrijke posities en argumenten zien in deze brede introductie tot de filosofie van de geest. Zo zullen we onder andere argumenten voor en tegen het dualisme zien – het idee dat onze mentale leven niet reduceerbaar is tot onze hersenen – en vormen van materialisme en fysicalisme bespreken – die stellen dat er wel een plausibele reductie moet zijn. We zullen radicale voorstellen zien om de kloof tussen bewustzijn en wereld te dichten door de wereld zelf anders te begrijpen, zoals het idealisme en panpsychisme. Daarnaast gaan we nadenken over perceptie en de vraag of deze een sluier vormt tussen de wereld en het subject; en de vrije wil en de vraag of de causale wereld ruimte laat voor echte keuzevrijheid.

We gaan primaire teksten lezen, met name invloedrijke essays van hedendaagse analytische filosofen. De nadruk zal liggen op de argumenten en de vraagstukken die de filosofen hebben gemotiveerd tot hun ideeën en opvattingen over onze plek in de wereld.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten maken kennis met verschillende filosofische argumenten en opvattingen over het bewustzijn, de perceptie en de vrije wil. Studenten oefenen zich in het lezen van primaire teksen en het schrijven van een essay op het gebied van de filosofie van de geest.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de hoofdlijnen van centrale posities en stromingen, zoals het dualisme, identiteitstheorieën, fysicalisme, panpsychisme, idealisme, behaviorisme, representationalisme, disjunctivisme, en (in)compatibilisme;

 • de voornaamste argumenten voor en tegen verschillende theorieën, en de theoretische grondslagen van deze argumenten (zoals het gebruik van modale noties);

 • kernbegrippen in de filosofie van de geest, zoals reductie, supervenience, causal closure, epifenomalisme, qualia, en intentionaliteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zelfstandig hedendaagse literatuur en artikelen in de filosofie van de geest te lezen, begrijpen en te evalueren;

 • argumentatieve en analyserende filosofische essays te schrijven over centrale problemen en theorieën in de filosofie van de geest.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Twee korte essays op basis van gestelde essay vragen en een essay template.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen:

 • Kort midterm paper: 50%

 • Kort eindpaper: 50%

Deelname en participatie aan de hoorcolleges zijn vereist voor het behalen van de cursus.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het resultaat voor de herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

De essays met feedback zullen worden opengesteld voor inzage via Turnitin.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal bestaan uit papers en hoofdstukken van toonaangevende filosofen, die aandachtig gelezen moeten worden vóór de betreffende hoorcolleges. De leeslijst zal bekend worden gemaakt tijdens het eerste college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden Studeren à la carte: niet van toepassing.

Contact

Dr. M.A. Lipman

Opmerkingen

Niet van toepassing.