Prospectus

nl en

BA Eindwerkstuk Afrikaanse Talen en Culturen

Course
2020-2021

Toegangseisen

Is verweven met één van de werkgroepen uit het 3e jaar.

Beschrijving

Het onderwerp van het werkstuk dient te liggen op het terrein van de Afrikaanse taal- of letterkunde of geschiedenis. Werkstukken worden begeleid door de docent van de werkgroep. Het werkstuk is een wetenschappelijk verantwoord document van ca. 25 pagina’s (8500 woorden). Het werkstuk sluit aan bij een van de volgende vakken in BA3: Africa History & Anthropology 3 of BA 3 Werkgroep Taalkundig Veldwerk A.

Leerdoelen

Zie beschrijving Africa History & Anthropology 3.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandig.

Toetsing en weging

Criteria voor de beoordeling van het werkstuk.
Het werkstuk wordt beoordeeld op vorm en inhoud. Bij het bepalen van het cijfer telt de vorm beslist mee! Het cijfer wordt mede vastgesteld op grond van indeling, taal en stijl, de vorm van de noten en de literatuurlijst en de uiterlijke verzorging in het algemeen. De inhoud wordt beoordeeld op samenhang, argumentatie en overtuigingskracht van het betoog.
Bij het bepalen van het cijfer tellen vooral de volgende inhoudelijke aspecten zwaar: a. formulering van de probleemstelling; b. afbakening van het onderwerp; c. keuze van relevante literatuur en bronnen; d. gebruik van literatuur en bronnen; hierbij wordt o.a. gelet op de volgende punten: is de literatuur of bron voldoende bestudeerd? Is de literatuur of bron kritisch gebruikt en zinvol verwerkt? Geeft de literatuurlijst de bestudeerde literatuur weer? e. betoogtrant en logische structuur; hierbij wordt gelet op de volgende punten: – is het beweerde begrijpelijk, ondubbelzinnig en onpartijdig geformuleerd? – Hoe is de samenhang tussen de hoofdstukken? – Hoe is de opbouw van ieder hoofdstuk afzonderlijk? – Vloeit de conclusie voort uit het betoog en is er een logische samenhang tussen probleemstelling en conclusie? – Is een eventuele eigen inbreng tegenover de gebruikte literatuur goed gefundeerd? – Zijn de verschillende gegevens uit de literatuur en bronnen goed tegen elkaar afgewogen? – Is er helder onderscheid gemaakt tussen de weergegeven feiten, opvattingen van anderen en eigen interpretaties? f. het notenapparaat – de juiste vorm – voldoende wetenschappelijke verantwoording

Literatuurlijst

Eco, U., Hoe schrijf ik een scriptie? (Amsterdam) 1994
Gessel, H. van e.a. ed., De Volkskrant Stijlboek, (Amsterdam) 1992
Mirande, M.J.A. en E. Wardenaar, Scriptieproblemen, (Groningen), 1989
Renkema, J. Schrijfwijzer: Handboek voor duidelijk taalgebruik. (Den Haag) 1994
Woordenlijst Nederlandse taal (Den Haag) 1995
taalhulp

Inschrijven

N.v.t.

Contact

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

BA-werkstukken moeten door de student worden opgeslagen in het repositorium. info repositorium