Prospectus

nl en

Stage JNM

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de MA-specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media.

Beschrijving

De stage stelt de studenten in staat hun opgedane kennis en inzicht in de praktijk toe te passen. Het werk op een professionele redactie bestaat uit het doen van research naar onderwerpen, het produceren van nieuws, interviewen, schrijven, reportages maken. Een deel van de stagetijd kan indien gewenst besteed worden aan onderzoek in het kader van de scriptie. Als studenten hun scriptie-onderzoek niet koppelen aan de stage, dan schrijven zij in het stageverslag een apart Reflectiehoofdstuk, waarin ze reflecteren op de totstandkoming van een van de taken of producten van de stage.

Ondanks de schaarste aan stages bij andere opleidingen, verkeert Journalistiek & Nieuwe Media vooralsnog in een luxe situatie en zijn er genoeg goede stageplaatsen zijn. Dit is een teken dat redacties geïnteresseerd zijn in Leidse JNM-studenten en dat onze stagiairs tot nu toe goed zijn bevallen. Stageplaatsen zijn o.m. NOS te Washington en Londen, Radio 1, Natuurwetenschap en Techniek, Maters en Hermsen bedrijfsjournalistiek, Opium Radio, Nova, TV3, Leidsch Dagblad, Trouw, NRC Next, Haagsche Courant, buitenlandredacties van de grote dagbladen, webredactie Onze Taal, Kijk- en luisteronderzoek. Studenten worden geacht zelf te solliciteren bij een (media-)bedrijf naar een stageplaats, in overleg met hun tutor.

De scriptietutors zijn in principe de stagedocenten. De stagedocenten en het stagebureau van de faculteit Geesteswetenschappen helpen de studenten bij het vinden van geschikte stageplaatsen. De docenten bewaken het niveau van de stages en bezoeken de stagiairs minstens een maal op de stageplek. Verder is er een protocol voor de begeleiding van stages. Daarin is onder meer geregeld dat er bij aanvang van de stage een contract opgesteld wordt (stageplan), dat ook door de examencommissie goedgekeurd dient te worden.

Studenten die aan een stage beginnen zonder een door de examencommissie goedgekeurd stageplan ontvangen geen begeleiding en geen studiepunten voor hun stage. Op Brightspace is een module Stage journalistiek BA en MA beschikbaar met daarin een stagegids met details over het vinden van een stage, de procedure rondom het vinden van een stageplaats en eisen aan het stageplan en stageverslag. Lees deze gids voor je je docent benadert met vragen over de stage.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Kennis en inzicht uit de opleiding in het algemeen en het gevolgde tutorial in het bijzonder. Student krijgt een praktijkverdieping (ter plekke worden extra bronnen aangeboord). Kennis en inzicht in de gekozen onderzoekstechnieken worden verdiept. Kan kennis van stagebegeleiders en andere professionals herkennen en eigen maken. Kennis en inzicht in positie van deelredactie binnen mediabedrijf en van mediabedrijf binnen medialandschap.

Toepassen kennis en inzicht
De student is in staat praktijkopdrachten onder druk van deadlines op bevredigend niveau uit te voeren, daarbij gebruikmakend van de kennis en inzichten die hij tijdens de opleiding heeft verworven.

Oordeelsvorming
Is in staat om een oordeel over de (onderzoeks)resultaten te formuleren in het licht van zowel de theoretische vakdiscussies als de professionele praktijk. Kan reflecteren op het eigen werk en de commentaren van de begeleiders op het eigen werk. Kan reflecteren op de eigen ontwikkeling en mogelijke plaats op de arbeidsmarkt (arbeidsmarktvoorbereiding).

Communicatie
Is in staat collegiaal te werken, te overleggen en verantwoording af te leggen. Is in staat om de eigen werkzaamheden en het in de stage geleerde duidelijk en ondubbelzinnig in het stageverslag te beschrijven. Is in staat eventuele onderzoeksresultaten en aanbevelingen overtuigend te presenteren aan de stagebegeleiders.

Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen zelfstandig nieuwe taken te volbrengen in een professionele omgeving op een voldoende niveau volgens professionele standaarden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Stage

Toetsing

Studenten ronden de stage af met een stageverslag. Voor de eisen aan dit verslag zie de stagegids. Eindverantwoordelijkheid voor de begeleiding en beoordeling ligt bij de Leidse stagedocent, die in overleg met de begeleider op de stageplaats, het eindcijfer bepaalt. Bij het afsluitende gesprek voor de stage tussen stagedocenten student controleert de stagedocent de portfolioverplichtingen in het kader van de arbeidsmarktvoorbereiding. Het verkrijgen van de studiepunten voor de stage is daarmee afhankelijk gemaakt van het voldoen aan deze portfolioverplichtingen. De arbeidsmarktactiviteitenlijst wordt bijgevoegd bij het beoordelingsformulier. (Het afsluitingsgesprek vindt doorgaans plaats in Leiden op de universiteit en niet op de stageplaats.)

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

n.v.t.

Contact

Prof.dr. J.C. de Jong Dr. A.W.M. Koetsenruijter Dr. J.P. Burger Dr. T. Van Hout Dr. A.R.J. Pleijter Dr. M.P.A. Opgenhaffen

Studiecoördinator: Stuco Media Studies

Opmerking

Voor de stage krijg je 10 ects. De meeste stageverleners vinden een stage van 10 ects te weinig om goed stage te kunnen lopen. Daarom trekken studenten vaak 3 maanden, soms parttime, voor de stage uit. De studiepunten die dat extra oplevert, worden binnen het programma bijgeschreven maar mogen niet gebruikt worden om elders aan een minimum aantal studiepunten te komen.