Prospectus

nl en

Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Op basis van de gedurende het bijvak besproken stof verricht de student een zelfstandig onderzoek naar een onderwerp van eigen keuze. Daarbij kunnen zowel historische als eigentijdse (of toekomstige) ontwikkelingen worden aangekaart.
De student bestudeert dan primaire bronnen (historisch of contemporain) en secundaire literatuur en schrijft over de bevindingen een werkstuk van ca. 4000 woorden.
Anderzijds kan dit minoronderdeel worden ingevuld als werkervaringsstage van beperkte duur (ongeveer 140 uur), waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan volgens de vereisten van het Loopbaancentrum.

Studenten die zonder goedgekeurd stageplan (in het geval van een werkervaringsstage) aan een stage beginnen lopen het risico dat hun punten niet gehonoreerd worden. Voor goedkeuring dient men zich voorafgaande aan de stage te richten tot het stagecoördinaat van de afdeling Career Service van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Leerdoelen

 • Studenten krijgen inzicht in de rol van het boek in de historische of contemporaine maatschappelijke context;

 • Studenten leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

 • Studenten verwerven kennis over de verschillende partijen in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’.

Leerdoelen: werkstuk

 • Studenten leren zelfstandig boekwetenschappelijk onderzoek uitvoeren aan de hand van primaire en secundaire bronnen;

 • Studenten oefenen in het op wetenschappelijke wijze van hun onderzoek verslag doen in een werkstuk.

Leerdoelen: stage

 • Studenten verwerven praktijkervaring in de (Nederlandse) ‘wereld van het boek’, waarover zij in de Minor BBU al kennis hebben opgedaan;

 • Studenten reflecteren op hun werkzaamheden en leerervaringen in een verslag van de stage.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

 • Stage
  of

 • Eindwerkstuk BA Minor

Toetsing

Werkstuk

Weging

Werkstuk / stageverslag (100%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit het herschrijven van het werkstuk / stageverslag

Inzage en nabespreking

n.v.t

Literatuurlijst

Wordt nader vastgesteld in overleg met de begeleidende docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

F.E.W. Praal MA

Dr. P.A.F. Verhaar

Dr. A. Dlabacova

Studiecoördinator Media Studies