Prospectus

nl en

Internetjournalistiek

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC).
Om te kunnen starten met de minor JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Het vak Internetjournalistiek bestaat uit een wekelijks hoorcollege, een werkcollege en een aantal praktijkopdrachten, namelijk het maken van journalistieke producties voor een website. In de hoorcolleges komen de ontwikkelingen aan bod die de journalistiek heeft ondergaan als gevolg van de digitalisering van de media. De razendsnelle opkomst van internet heeft geleid tot nieuwe journalistieke vormen, een nieuwe manier van werken voor redacties en nieuwe opvattingen over de relatie tussen journalist en publiek. Maar er zijn ook schaduwkanten. Het economisch fundament waarop de journalistiek sinds jaar en dag was gebaseerd, is veranderd in drijfzand. Een nieuw, schaalbaar verdienmodel laat op zich wachten.

Naast bespiegeling is er ook veel aandacht voor de praktijk. De werkcolleges zijn gericht op praktische uitleg over nieuwe journalistieke vormen en technieken. Daarna begint het echte werk en gaan de studenten zelf aan de slag als multimediaal journalist voor een website. Ze maken een aantal producties die gepubliceerd worden.

Aan het eind van het semester wordt de opgedane kennis getoetst in een schriftelijke tentamen. Het eindcijfer is een gemiddelde van het cijfer voor het tentamen en de beoordeling van de producties.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Na het volgen van het vak Internetjournalistiek zijn studenten in staat uit te leggen hoe de digitalisering van de media de journalistiek heeft veranderd.

Toepassen kennis en inzicht
Door het volgen van dit vak raken studenten voldoende vertrouwd met moderne redactionele technieken om zelfstandig multimediale producties te maken en online te publiceren.

Oordeelsvorming
Studenten kunnen na afloop van het vak een kritisch oordeel vormen over de ethische, economische en culturele gevolgen van de veranderingen in het digitale medialandschap.

Communicatie
Studenten maken tijdens dit vak vier journalistieke producties die worden gepubliceerd op een website. Daardoor leren zij informatie te ordenen en presenteren conform de journalistieke conventies. Daarnaast leren zij middels verschillende opdrachten hun mening over ontwikkelingen in de journalistiek mondeling en schriftelijk te beredeneren en te verdedigen.

Leervaardigheden
De opgedane inzichten in het journalistieke werkproces en het onder deadline werken aan journalistieke producties leggen een basis voor een stage in een professionele journalistieke omgeving en bieden een voorbereiding op de master Journalistiek en Nieuwe Media.

Rooster

website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Journalistiek producties maken

Toetsing

Studenten worden op twee onderdelen beoordeeld:

  1. de producties die ze maken
  2. een schriftelijk tentamen.

Weging

Het eindcijfer is het gemiddelde van de producties (60%) en het tentamen (40%).

Herkansing

Zowel de producties als het tentamen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wetenschappelijke artikelen die worden aangeboden op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

Dr. A.R.J. Pleijter

W.L. van Rooijen

Studiecoördinator Media Studies