Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 1

Course
2020-2021

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een longitudinale onderwijsvorm, waarin competentieontwikkeling in de rollen Medisch Expert, Communicator en Beroepsbeoefenaar centraal staat. De LBV loopt parallel met het blokonderwijs en is daar waar mogelijk inhoudelijk afgestemd op het parallel lopende blok. Voor een deel is het onderwijs van de LBV geïntegreerd met blokonderwijs of met ander lijnonderwijs.
In het eerste jaar bestaat de LBV uit Patiënt Demonstratie Colleges, verschillende practica (Anatomie in Vivo, Basic Life Support en neurologisch onderzoek), een Docentcoach traject (8 groepsbijeenkomsten en 2 individuele gesprekken), 4 stage dagen (Verdiepingsdagen Ouderengeneeskunde), diverse observatieopdrachten, reflectieopdrachten en studieopdrachten.
Tijdens het Docentcoachtraject worden studenten begeleid door hun Docentcoach, met wie zij hun studievoortgang, motivatie en ontwikkeling in de verschillende competenties bespreken. De docentcoach ondersteunt en stimuleert de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen.
Studenten houden een e-portfolio bij met als doel hun ontwikkeling in de verschillende rollen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Leerdoelen

Medisch Expert
1.1. De student analyseert verschillende medische klachten/vraagstukken (te weten, obesitas, hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid, opgezette lymfeklieren, wegraking, kortademigheid, rugpijn, pijn op de borst, de Patientdemonstraties) met behulp van anatomische, fysiologische en epidemiologische kennis en stelt bij een papieren casus een differentiaal diagnose op basis van:
a. Prevalentie/incidentie, geslacht en leeftijd
b. gegevens uit anamnese, lichamelijk en/of aanvullend onderzoek
c. contextinformatie
2. De student legt uit welke verschillende diagnostische strategieën in gegeven contexten door artsen gehanteerd worden en verwoordt de voor- en nadelen van een gehanteerde diagnostische strategie bij een gegeven casus.
3. De student onderzoekt en identificeert bij medestudenten de verschillende anatomische structuren in het hoofd-hals gebied (PR Anatomie in Vivo, blok van Mens tot Cel)
4. De student verricht basaal neurologisch onderzoek: testen van hersenzenuwen, perifere reflexen, coördinatie, sensibiliteit en kracht (PR neurologie).
5. De student kan basic life support toepassen.

Communicator
6. De student beschrijft de te bereiken doelen van de verschillende fasen in een medisch consult en geeft aan welke onderwerpen per fase besproken worden (Communicator, beroepsbeoefenaar, gezondheidsbevorderaar).
7. In rollenspellen met medestudenten en in een interview*) met een patiënt/ cliënt, familie en/of verzorgende:
a. brengt de student structuur aan in een gesprek door een herkenbare opening, middeldeel en een afsluiting te markeren
b. Bouwt de student een goed contact op (rapport opbouwen) en onderhoudt dit gedurende het gesprek, waardoor de ander zich op zijn gemak voelt
c. luistert de student actief (zie begrippenlijst actief luisteren)
d. stelt de student open, concretiserende, schaal- en eenduidig interpreteerbare gesloten vragen om informatie te verzamelen.
e. vat de student ordenend samen
f. creëert de student tijdens het interview voldoende interactie, zodat er een natuurlijk lopende dialoog ontstaat.
8. De student oefent in papieren casus en in rollenspellen met het exploreren van het patiëntperspectief aan de hand van de SCEGS (somatisch, cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociale aspecten) en het medisch perspectief aan de hand van de zeven dimensies van de hoofdklacht, en toont met behulp van filmopnames en verzamelde peer-feedback formulieren zijn ontwikkeling aan op het gebied van consultvoering (medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar)
9. De student formuleert bij een geschreven casus effectieve vragen met als doel relevante informatie te verkrijgen over de klacht vanuit patiënt perspectief (SCEGS) en biomedisch perspectief (o.m. 7 hoofddimensies). Met effectief wordt bedoeld: inhoudelijk relevante vragen en een vraagvorm die uitnodigt tot het verkrijgen van de gewenste informatie. (Medisch expert en communicator)
10. De student formuleert schriftelijk effectieve vragen behorend bij de algemene anamnese en tractus-anamnese en relateert deze vragen aan klachten en aandoeningen van de verschillende orgaansystemen. Met effectief wordt bedoeld: inhoudelijk relevante vragen en een vraagvorm die uitnodigt tot het verkrijgen van de gewenste informatie (Medisch expert en communicator
11. De student doet in correct Nederlands schriftelijk verslag van een gesprek of interview, waarbij hij de volgende structuur hanteert: inleiding, middeldeel, samenvatting en conclusie (getoetst door afdeling Communication in Science, als onderdeel van de Lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming).

*) Er is bewust gekozen voor de term interview, omdat het karakter van het gesprek dat de student met de patiënt, familie of verzorgende heeft, expliciet géén medisch consult is.

Beroepsbeoefenaar
12. De student zet zich actief in voor eigen leerproces en legt hierover verantwoording aan zijn docentcoach tijdens het docentcoach-traject.
a. integreert opgedane kennis uit de parallel lopende blokken en lijnen in het onderwijs van de Lijn Beroepsvorming jaar 1 (alle competenties en in het bijzonder beroepsbeoefenaar)
b. Houdt e-portfolio bij en ordent de opdrachten op een inzichtelijke manier
13. De student is in staat mondeling en schriftelijk te reflecteren op opgedane ervaringen, evalueert in hoeverre gestelde en/of eigen (leer)doelen bereikt zijn en onderzoekt op welke manier eigen motivatie, gevoelens, gedrag en gedachten hierop van invloed zijn geweest. De student bereikt daardoor een realistisch beeld van zichzelf.
14. De student kan bij casuïstiek verwoorden hoe etniciteit en cultuur van invloed kunnen zijn op gezondheid, ziekte en gezondheidsgerelateerd gedrag.
15. De student is in staat zich te verplaatsen in de rol van een patiënt en geeft hiervan blijk in een rollenspel, in een casusbeschrijving, en tijdens het delen van ervaringen tijdens het Docentcoach-traject
16. De student past de feedback regels toe bij het geven en ontvangen van feedback (samenwerker, beroepsbeoefenaar)
17. De student toont respectvol en effectief gedrag in relatie tot omgaan met zichzelf, de ander (de patiënt, zijn medestudent, docent, begeleider) en diens taken.
18. De student legt uit hoe instrumenten zoals een zorgplan volgens SFMPC/SAMPC model de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners de kwaliteit van de geleverde zorg aan patienten kan verbeteren (samenwerker, organisator, beroepsbeoefenaar)
19. De student kan zijn/haar eigen sterke kanten uitleggen en zijn/haar valkuilen in relatie tot zijn/haar toekomstige beroepsuitoefening als arts.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Patiënt Demonstratie Colleges, Docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), studie-, observatie, interview- en reflectieopdrachten, opinievorming, rollenspellen, anatomie in vivo, verrichten van neurologisch onderzoek.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.
De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject, de practica, de verdiepingsdagen ouderengeneeskunde en de Patiënt Demonstratie Colleges.

Toetsing

De competenties en leerdoelen behorend bij de Lijn BV worden op verschillende manieren getoetst, namelijk met/door:

 • portfolio-opdrachten,

 • entreetoetsvragen tijdens DC2-DC8 (15% eindcijfer),

 • een schriftelijke eindtoets (85% eindcijfer),

 • observatie door de stagebegeleider verdiepingsdagen ouderengeneeskunde,

 • de docentcoach tijdens werkgroepen.

Een uitgebreidere beschrijving van alle toetsonderdelen en het toetsplan, alsook informatie over nabespreking en inzage staat op Brightspace.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuurlijst

 • Lijnboek Lijn Beroepsvorming jaar 1 met bijbehorende verwijzingen naar het blokboek van Start tot Arts, studieopdrachten en literatuur verwijzingen.

 • Zorgstage handleiding

 • Verslagen Patiënt Demonstratie Colleges en bijbehorende PowerPoint presentaties, literatuur/ website verwijzingen.

 • Rutten, GEHM, e.a.. Het geneeskundig proces. 7e herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2019

 • Silverman, J e.a.. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg. 3e druk. Boom uitgevers, Amsterdam, 2014

 • De Jongh TOH, Buis J, et al. Fysische diagnostiek. 2e herziene druk. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten,

 • De Jongh TOH, Schijf V et al.. Leerboek anamnese. 2e herzine druk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2014

 • De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 4e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2016

 • Ayers S. de Visser R. Psychology for medicine and healthcare. 2nd ed. SAGE Publications Ltd, London, 2018

 • Enkele losse artikelen (via blackboard)

In het lijnboek is een nadere specificatie van de leerstof opgenomen.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van een studieplan. Zie de Brightspace module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV1@lumc.nl

Opmerkingen