Prospectus

nl en

Approaches to Literature 1: From Plato to Structuralism

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van verschillende benaderingen en theorieën in de literatuurwetenschap vanaf de klassieke oudheid tot ongeveer de jaren 1970. Behandeld worden o.a. antieke poëtica’s, de hermeneutiek, het Russisch formalisme, de Amerikaanse ‘Nieuwe Kritiek,’ het structuralisme, de semiotiek en de receptietheorie. In de cursus kijken we naar de theoretische veronderstellingen en methodologische principes van elke benadering en naar de historische en maatschappelijke context waarin ze ontstaan zijn. We bestuderen centrale theoretische teksten binnen elke benadering en we leren deze benaderingen kritisch onder de loep nemen en met elkaar vergelijken. Bovendien leren we hoe deze literatuurbenaderingen ingezet kunnen worden bij de interpretatie van literaire werken.
Wat zijn de raakvlakken tussen de moderne hermeneutiek en de receptie-theorie? Hoe ziet er een formalistische interpretatie van een gedicht uit? In welke opzichten verschilt een structuralistische analyse van een roman van de interpretatie van een receptie-theoreticus? Aan welke criteria moet een goede of geldige interpretatie voldoen volgens de “New Critics”? Hoe is het begrip katharsis van Aristoteles nog steeds relevant binnen de literatuurwetenschap? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen die in de cursus aan bod komen.
In een workshop-achtige setting, oefenen studenten ook door literaire teksten te analyseren aan de hand van begrippen en methodes die centraal staan binnen elke benadering. De cursus vereist een grote zelfwerkzaamheid van de deelnemende student.
Deze cursus zal in het tweede semester vervolgd worden in “Literatuurbenaderingen 2.” Hier maken we kennis met recentere literatuurbenaderingen.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus: •heeft de student kennis van en inzicht in de literatuurwetenschappelijke theorieën die in de cursus behandeld worden en die ieder voor zich een verschillende benadering van het literaire object belichamen; •heeft de student inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld en in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden; •is de student in staat deze theoretische benaderingen in bestaande interpretaties van literaire werken te herkennen en kritisch onder de loep te nemen; •is de student in staat om zelf literaire teksten te analyseren met gebruik van begrippen en methodes uit de behandelde literatuurbenaderingen

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Take-home tentamen
Schrijfopdracht (paper)
Mondelinge presentatie
Bijdragen op het discussieforum op Brightspace (NB: deze bijdragen worden niet becijferd maar zijn een voorwaarde om de cursus af te ronden

Weging

Take-home tentamen (45% van het eindcijfer)
Schrijfopdracht (paper) (45% van het eindcijfer)
Mondelinge presentatie (10% van het eindcijfer)
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de schrijfopdracht, het take-home tentamen en de presentatie.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een nieuwe take-home tentamen en/of en nieuwe schrijfopdracht binnen een beperkte tijd. De student hoeft alleen de deeltoets(en) te herkansen waarvoor hij/zij een onvoldoende heeft behaald, de overige deelcijfers blijven staan.
Aanvullende eis: studenten moeten het tentamen en de schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

•Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction. Malden etc.: Blackwell Publishing (2008). •Diverse artikelen op Brightspace •Primaire literatuur: wordt aangekondigd

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Boletsi
Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

N.v.t.