Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Séminaire pratique: Oriëntatie op het leren en lesgeven

Course
2020-2021

Toegangseisen

Cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Heb je er wel eens aan gedacht om met je studie Franse taal en cultuur leraar te worden?
Vraag je je af of je daar geschikt voor bent, of je het leuk zou vinden en wil je je daarop oriënteren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Wil je graag meer weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans? Ben je geïnteresseerd in communicatieve- en presentatievaardigheden?
Is je antwoord op een van deze vragen JA, schrijf je dan in voor het keuzevak “Oriëntatie op het leren en lesgeven van het Frans”.

Voor wie?
Dit keuzevak is bedoeld voor studenten die willen weten in hoeverre zij zich aangetrokken voelen tot het beroep van leraar. Voor studenten die het een uitdaging vinden leservaring op een middelbare school op te doen. Voor studenten die meer willen weten over leerprocessen bij het verwerven van het Frans, voor studenten die meer willen weten over groepsdynamiek en adolescenten, maar ook voor mensen die hun vaardigheden op het gebied van informatieoverdracht, communicatie en presentatie willen aanscherpen.

Wat biedt dit keuzevak?
Dit keuzevak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van lesgeven. Een kleine stage in het onderwijs op een school in combinatie met nog nader te bepalen opdrachten maken deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over doceren, leermateriaal en het leren van leerlingen) zodat je enkele specifieke docenttaken in de school kunt uitvoeren. Het betreft het ontwikkelen van leermateriaal en (deel)lessen (om de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en/of schrijfvaardigheid Frans van leerlingen te ontwikkelen) en het uitvoeren van (deel)lessen. Dit alles in samenspraak met de docenten en de school en afhankelijk van je eigen interesses. Er zijn veel keuzemogelijkheden voor de invulling van je stage en de opdrachten. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent maar in iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Leerdoelen

Algemene doelen:

 • Oriëntatie op het beroep van leraar

Aan het eind van deze cursus kun je:

 • Lesdoelen formuleren

 • Een duidelijk en complete instructie geven

 • Geschikte leeractiviteiten kiezen om specifieke lesdoelen te realiseren

 • Leerprocessen organiseren met een goede opbouw

 • (Deel)lessen (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid) ontwerpen en uitvoeren

 • Het effect van non-verbaalgedrag (houding, mimiek, stemgebruik, gebaren) op interactie analyseren en benoemen (van docenten, leerlingen, maar ook van je zelf)

 • Aspecten benoemen die van invloed zijn op de werksfeer (orde) in een klas

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Korte stage op een middelbare school

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Schriftelijk: Tijdens de cursus maak je een portfolio bestaande uit vijf opdrachten die gedurende de collegereeks tijdens, als voorbereiding op of naar aanleiding van een college worden gemaakt.
  Dit portfolio vormt 80 % van het eindcijfer.

 • Mondeling: halverwege de collegereeks presenteer je één van de vijf opdrachten uit het portfolio aan de groep (5 à 7 min) in één van de laatste twee colleges presenteer je nog een van de vijf opdrachten uit het portfolio aan de groep (5 à 7 min).
  De mondelinge presentaties vormen samen 20 % van het eindcijfer.

Alle opdrachten uit het portfolio worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Informatiedichtheid

 • Presentatie / Aantrekkelijkheid

 • Onderbouwing op basis van theoretische bronnen

 • Onderbouwing op basis van concrete praktijkvoorbeelden

 • Koppeling tussen theorie en praktijk

Herkansing en weging

 • Als het portfolio met een onvoldoende wordt beoordeeld, moet het herzien en opnieuw worden ingeleverd ter beoordeling.
  Dit portfolio vormt 80 % van het eindcijfer.

 • Als de eindbeoordeling van de mondelinge presentaties een onvoldoende is, moet een presentatie op video-opname worden gehouden ter beoordeling.

 • Deze mondelinge presentatie vormt 20 % van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor allen:

 • Handboek vreemdetalendidactiek, vertrekpunten-vaardigheden-vakinhoud, 1e druk | 2020 | Sebastiaan Dönszelmann, Catherine van Beuningen, Anna Kaal, Rick de Graaff (redactie) 9789046907641, 480 pagina's; Onbeperkt toegang tot website € 44,50 Te bestellen via https://www.coutinho.nl/nl/handboek-vreemdetalendidactiek-9789046907641.

 • Document (komt op brightspace te staan) over voorbereiding van lessen, lesplanformulier, checklist lesvoorbereiding en didactische werkvormen

Naar keuze (afhankelijk van je leerdoelen en gekozen invulling van de opdrachten):

 • documenten (komen op brightspace te staan) over:

 • interactie, werkorde, non-verbaalgedrag: Artikel Van Tartwijk, J. (2009), Regie in de Klas
  interactie, werkorde, non-verbaalgedrag: Observatieschema HIMAG

 • opbouw in de les: DA-model, constructive alignment van Biggs, model OVUR, effectief leren van Ebbens

 • taaltaken: artikel Janssen

 • over motivatie: vraag aan de docent verdiepende literatuur over dit onderwerp

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Drs. E(sther) de Vrind

Mevr. Drs. E(sther) de Vrind, lerarenopleider en vakdidacticus Frans, coördinator team MVT | 071-5276537 | Willem Einthovengebouw - kamer B4.39 | Kolffpad 1 | 2333 BN Leiden | Postbus 905 | 2300 AX Leiden | devrind@iclon.leidenuniv.nl | www.iclon.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er zijn veel keuzemogelijkheden voor de invulling van je stage en de opdrachten. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent maar in iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.