Prospectus

nl en

Courts, Cloisters, Cities: Literature from 750 to 1700

Course
2020-2021

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald. Daarnaast is deelname alleen toegestaan als de beide colleges Duitstalige literatuur in context uit het eerste jaar met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden.
De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van Literatuur in Context in het eerste en tweede jaar.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten:

  • een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch;

  • inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context;

  • de beschikking over kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus binnen de genoemde periode;

  • aantoonbaar het vermogen met behulp van de docent nicht-complexe onderzoeksvragen te formuleren en uit te werken, die met het collegethema verband houden;

  • aantoonbaar het vermogen de verwoven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een semi-wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mondeling tentamen over de behandelde stof (75%)

  • Wekelijkse opdrachten via Blackboard (25%)

Weging

Zie onder Toetsing

Herkansing

Het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt onmiddellijk na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

  • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk

  • Verdere literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Zie voor algemene informatie over inschrijven via uSis: Nederlands of Engels

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. J.M. Müller Ph.D.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen