Prospectus

nl en

New Media & Society

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten van de MA-specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Beschrijving

Dat nieuwe/digitale/sociale media een impact op onze maatschappij en het journalistieke landschap hebben, staat buiten kijf. In deze collegereeks (deels hoor-, deels werkcollege) staan hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van nieuwe mediaontwikkelingen centraal. In dit vak New Media and Society focussen we ons op twee grote aspecten van deze impact van digitale media: convergentie en journalistiek. Het eerste deel (convergentie) bespreken we wat convergentie precies is en waarom het zo belangrijk is om dit concept te bespreken. En we bespreken verschillende aspecten die aantonen hoe problematisch convergentie soms kan zijn, denk maar aan privacy. In het tweede deel (journalistiek) bespreken we de impact van nieuwe en digitale media op het journalistieke werkveld en het nieuwsaanbod. We gaan bijvoorbeeld dieper in op het gebruik van sociale media door journalisten en nieuwsconsumenten, en proberende de toekomst vande journalistiek in te schatten. Na de hoorcolleges gaan de studenten zelf aan de slag: ze vertrekken vanuit deze theoretische inzichten en werken 1 aspect in de diepte uit, waarbij ze een eigen journalistieke innovatie via een soort van feasability studie uitwerken om een probleem of uitdaging aan te pakken.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

 • Studenten kunnen de maatschappelijke impact van digitale media benoemen;

 • Studenten hebben inzicht in de factoren die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de geconvergeerde maatschappij;

 • Studenten kunnen een theoretisch onderbouwd oordeel vormen de complexiteit van bestaande digitale media;

 • Studenten kunnen de impact van digitale media op de journalistiek en het beroep als journalist benoemen;

 • Studenten kunnen een theoretisch onderbouwd oordeel vormen over de complexiteit van de relatie tussen nieuwe media en journalistiek;

 • Studenten kunnen de mogelijke meerwaarde van nieuwe en sociale media inschatten met betrekking tot het researchen, presenteren van en interageren over het nieuws.

Toepassen kennis en inzicht

 • Studenten kunnen de belangrijkste aspecten van theorieën en modellen identificeren:

 • Studenten kunnen deze theorieën en modellen toepassen op bestaande digitale mediafenomenen

 • Studenten kunnen de technieken gebruiken om nieuwe en sociale media in te zetten als journalistiek instrument

Communicatie

 • Studenten kunnen de toepassing van theorieën en modellen mondeling presenteren;

 • Studenten kunnen mondeling reflecteren over de toepassing van de theorieën en modellen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstandige literatuurstudie
Eindwerkstuk (paper en pitch)

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • Paper + pitch

 • Permanente evaluatie

Weging

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (50%)

 • Paper + pitch (40%)

 • Permanente evaluatie (10%)

Herkansing

De onderdelen 1 en 2 kunnen eenmaal herkanst worden. Bij tweede inlevering van het paper is het maximumcijfer een 6. Dat geldt dus niet voor herkansing tentamen. Bij herkansing tentamen geldt het hoogste cijfer. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens de voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (wordt een 6). Overige cijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende jaar.-

Let op: voor tentamens moet u zich inschrijven via Usis.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Er wordt gewerkt met wetenschappelijke artikelen waarvan de Doi via Brightspace wordt gedistribueerd, met daarin o.a. volgende artikelen (onder voorbehoud, lijst bestaat uit ongeveer 12 artikelen):

 • Lasorsa, D. L., Lewis, S. C., & Holton, A. E. (2012). Normalizing twitter: Journalism practice in an emerging communication space. Journalism Studies, 13(1), 19–36.

 • Scott, B. (2005). A Contemporary History of Digital Journalism. Television New Media, 6, 89-126.

 • Harcup, T., & O’neill, D. (2017). What is news? News values revisited (again). Journalism studies, 18(12), 1470-1488.

 • Welbers, K., & Opgenhaffen, M. (2018). Presenting News on Social Media: Media logic in the communi-cation style of newspapers on Facebook. Digital Journalism, 1-18.

 • Broersma, M. & Graham, T. (2013). Twitter as news source. How Dutch and British newspapers used tweets in their news coverage, 2007–2011. Journalism Practice.

 • Wells, et al. (2016). How Trump Drove Coverage to the Nomination: Hybrid Media Campaigning. Political Communication, 33(4).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

Dr. M.P.A. Opgenhaffen

Studiecoördinator Media Studies