Prospectus

nl en

Sacred Kingship in Early Modern Eurasia

Course
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

In een gebied dat strekt van Engeland tot Java ontstaat tijdense de Renaissance een nieuw soort sacraal koningschap dat is geworteld in eindtijdverwachtingen en occulte wetenschappen. In dit college zullen we beginnen met het in kaart brengen van dit nieuwe koningschap om het vervolgens te duiden in de context van de vorming van vroegmoderne imperia (denk aan Habsburgers, Osmanen, Safavieden, Mughals), toenemende globalisering, religieuze hervormingen en ideeëngeschiedenis (de ontdekking/vertaling van klassieke bronnen uit het Grieks, Latijn, Perzisch en Sankrit). Op deze manier ontstaat een geheel nieuw, meer mondiaal perspectief op de Renaissance en de manier waarop nieuwe ideeën van invloed zijn geweest op koningschap, staatsvorming en religie.

Literatuur voor entreetoets wordt tijdens eerste college bekend gemaakt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht: bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en Globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Heeft kennis opgedaan en inzicht verworven van het vroegmoderne koningschap in mondiale context.

 • 10) Heeft kennis opgedaan en inzicht verworven van vroegmoderne eindtijd verwarchtingen in relatie tot het denken over koningschap.

 • 11) Is in staat om primaire bronnen naar genre, tijd en ruimte te duiden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 6-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 6-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: Inleiding van gekozen verzamelwerk met een eerste verkenning van de (on) mogelijkheiden voor onderzoek en specifieke probleemstelling (mondelinge en schriftelijke rapportage)
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Opdracht 2: Tussenrapportage van onderzoek (mondelinge en schriftelijke rapportage) met presentatie structuur, literatuur, en vergelijkend kader)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Entreetoets: 0 %

 • Referaat: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 10 %

 • Opdracht 2: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

geen