Prospectus

nl en

Beyond the Village. Community in South Asia, c.1500-1900

Course
2020-2021

Toegangseisen

Eisen waaraan de student moet voldoen om deze cursus te kunnen volgen.
De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

Wat maakt een gemeenschap? In dit college proberen wij deze vraag te beantwoorden binnen de context van Zuid-Azië. Sinds de negentiende eeuw, beheerst het beeld van een gesettelde dorpsbeschaving het denken over het Indiase subcontinent. Het afgeslotene, afgelegene agrarische dorp zou een microcosmos van de Indiase samenleving zijn. In dit vak, kijken wij o.a. naar de banden van patronage, familie, voogdijschap, slavernij, bedevaart, en handel die de rondtrekkende bevolkingen van Zuid-Azië met elkaar verbinden. Ook onderzoeken wij de politieke rol van familie en huishouden, en nemen wij vaak-voorkomende maar verwarrende begrippen als ‘kaste’ onder de loep.

Dit college is gebonden aan het kerncollege ‘Global Connections’. We kijken niet alleen naar de globalisering van Zuid-Azië en de netwerken die het subcontinent met andere werelddelen verbonden, maar ook naar hoe we, binnen het kader van gemeenschapsvorming, staatsvorming en mobiliteit, de geschiedenis van dit gebied anders kunnen verbeelden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft een overzicht van gemeenschapsvorming in Zuid-Azië in historische context;

 • 9) verwerft kennis van de historiografie van patronage, slavernij, staatsvorming, kaste, en migratie binnen het subcontinent.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8 en 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5-9

 • Opdracht 1 (Conceptinleiding)
  getoetste leerdoelen: 5-9

 • Opdracht 2 (wekelijkse opdrachten/KAVVs)
  getoetste leerdoelen: 5-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Conceptinleiding: 10%

 • Wekelijkse opdrachten/KAVV: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Voor dit vak gebruiken wij geen handboek. Een volledige literatuurlijst wordt later via Brightspace bekend gemaakt. Studenten die meer over de hoofdthema’s van dit vak willen weten, kunnen onderstaande titels raadplegen:

 • Indrani Chatterjee and Richard M. Eaton, Slavery & South Asian History (Bloomington, IN [etc.]: Indiana University Press, 2006).

 • Susan Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

 • Indrani Chatterjee, Unfamiliar Relations: Family and History in South Asia (New Brunswick, N.J [etc.]: Rutgers University Press, 2004).

 • Sumit Guha, Environment and Ethnicity in India, 1200-1991, Cambridge Studies in Indian History and Society ; (Cambridge etc: Cambridge University Press, 1999).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Girija Joshi

Opmerkingen

geen