Prospectus

nl en

The Dutch Slave Trade from an International Perspective

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De trans-Atlantische slavenhandel was tot de negentiende eeuw de grootste gedwongen verplaatsing van mensen uit de geschiedenis van de mensheid. Het handelscircuit maakte de enorme economische ontwikkeling in de Atlantische wereld mogelijk en heeft blijvende economische, culturele en politieke invloed gehad. Wereldwijd proberen mensen deze geschiedenis en haar nasleep te onderzoeken, begrijpen en te bespreken. In Nederland wordt door historici en het brede publiek volop gediscusieerd over de plek van deze geschiedenis in het nationale verleden. Tijdens dit college zullen we de Nederlandse slavenhandel in internationaal perspectief plaatsen door de recente literatuur over dit onderwerp te verkennen. Bovendien zullen we kennis maken met de manier waarop in de internationale museale wereld en in de publieke herdenkingscultuur deze geschiedenis een plek aan het krijgen is. Ter afsluiting wordt er een paper geschreven over een aan de slavenhandel gerelateerd onderwerp.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) is op de hoogte van de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van de Nederlandse slavenhandel.

 • 9) is op de hoogte van de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar de internationale trans-Atlantische slavenhandel.

 • 10) is op de hoogte van de manier waarop de Nederlandse slavenhandel een rol speelt in publieke debatten.

 • 11) Is op de hoogte van de manier waarop de Nederlandse slavenhandel wordt herdacht en hoe zich dat vergelijkt met het buitenland.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4,8,9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Groepsopdracht: Presentatie in museum of bij monument
  getoetste leerdoelen: 1, 10, 11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 20 %

 • Participatie: 10 %

 • Groepsopdracht: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Johannes Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade (1993).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contact

Dr. Karwan Fatah-Black

Opmerkingen

geen