Prospectus

nl en

Enemy of Rome. The Carthaginian Empire and the History of Roman North Africa

Course
2020-2021

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor studenten Oude Nabije Oosten-studies: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Geen conflict was belangrijker voor de groei van Rome tot internationale grootmacht dan het conflict tussen de Romeinen en de Carthagers van de derde en tweede eeuw voor Christus. De overwinning op Carthago bracht Rome blijvende politieke macht, maar leidde tot het einde van een klassieke Mediterrane grootmacht die eeuwenlang, met Grieken, Etrusken en Romeinen, een sleutelrol had gespeeld in het centrale deel van het Mediterrane gebied.

De lange geschiedenis van Carthago en de Puniërs is onder oudhistorici onderbelicht gebleven, maar staat de laatste jaren in toenemende belangstelling: hoe kon het dat de Carthagers een zo machtig rijk konden opbouwen, om vervolgens vrijwel van de aardbodem te verdwijnen? Wat weten we eigenlijk van de Punische geschiedenis, afgezien van de oorlogen die gevoerd werden met Grieken en Romeinen? Hoe schrijf je überhaupt de geschiedenis van een volk dat we eigenlijk alleen maar kennen via bronnen geschreven door auteurs voor wie het de vijand was?

In dit werkcollege analyseren we aan de hand van secundaire literatuur en primaire bronnen welke rol de Carthagers speelden in de Mediterrane wereld tussen de vijfde en tweede eeuw voor Christus, en op welke manier zij hun stempel hebben gedrukt op de eeuwen die volgden. Het werkcollege is verbonden met het kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) kan analyseren hoe en waarom de geschiedenis van Carthago slechts een beperkte rol speelt in debatten onder oudhistorici;

 • 9) kan aan de hand van voorbeelden beargumenteren in hoeverre het beeld dat Griekse en Romeinse auteurs van de Carthagers schetsen waarheidsgetrouw is;

 • 10) kan de veranderende geopolitieke verhoudingen in het Middellandse zeegebied in de Hellenistische periode analyseren en verklaren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5-10

 • Opdracht 1 (bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Opdracht 2 (schriftelijke bronnen)
  getoetste leerdoelen: 3, 9

 • Opdracht 3 (debat)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

 • Lancel, S. Carthage: A History (Wiley 1997).

 • Doak & Lopez Ruiz, The Oxford Handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean (OUP 2019).

Relevante literatuur zal via de bibliotheek beschikbaar worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen

geen