Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 1A

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen (IPO) 1A en 1B maakt de student kennis met relevante pedagogische onderwerpen. In IPO 1A wordt verduidelijkt waar klassieke theorieën en stromingen hun oorsprong vonden en hoe deze de hedendaagse pedagogiek beïnvloeden. Ook wordt behandeld hoe methodologie en statistiek worden gebruikt binnen de pedagogiek. Tevens wordt aandacht besteed aan opvoedings- en onderwijsgeschiedenis in andere culturen. Deze zaken zijn van belang als we inzicht willen krijgen in de invloeden op het pedagogisch denken en handelen van vandaag. Aan de hand van voorbeelden wordt het belang aangegeven van zowel empirisch onderzoek als het wetenschappelijke toetsen van pedagogische theorieën en opvattingen. Zo kan bijgedragen worden aan een wetenschappelijk verantwoorde (evidence-based) toepassing van de theorie in de opvoedingspraktijk, bijvoorbeeld bij het geven van pedagogische adviezen aan ouders en opvoeders.

Leerdoelen

Een algemene oriëntatie bieden op het vak- en wetenschapsgebied. Kennismaking met de resultaten van actueel (inter)nationaal empirisch pedagogisch onderzoek op het terrein van opvoeding, onderwijs en hulpverlening.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • IJzendoorn, M.H. van, & Rosmalen, L. van (red.) (2016; derde, volledig herziene druk). Pedagogiek in beeld. Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. N.B.: Alleen de derde, volledig herziene druk uit 2016 wordt gebruikt!

  • Er wordt tevens gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen die veelal via de digitale bibliotheek van de universiteit kunnen worden verkregen. De titels worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact