Prospectus

nl en

Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

LET OP: Overgangsregeling 2019-2020 voor Bachelorstudenten die vóór 01-09-2019 met de Bacheloropleiding zijn begonnen

In 2019-2020 werd de keuzeruimte in jaar 3 voor studenten die per 1 september 2019 begonnen aan de Bacheloropleiding verruimd van 20 naar 25 ec.

De volgende overgangsregeling is van toepassing:

 • Bachelorstudenten die het vak Inleiding in de Sociologie óf het vak Sociale theorieën in jaar 1 hebben behaald, moeten het verplichte vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (jaar 1, blok 2) volgen. De keuzeruimte in jaar 3 omvat voor hen 20 ec.

 • Bachelorstudenten die het vak Inleiding in de Sociologie óf het vak Sociale theorieën in jaar 1 niet hebben behaald, moeten in plaats daarvan het verplichte vak Interculturele aspecten van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (jaar 1, blok 2) volgen. De keuzeruimte in jaar 3 omvat voor hen 25 ec.

Beschrijving

De overgrote meerderheid van wetenschappelijke kennis over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is gebaseerd op onderzoek verricht in westerse culturen. Globalisering en nieuwe migratiepatronen hebben tot het besef geleid dat deze kennis niet zonder meer geldig is voor andere culturen of etnische minderheidsgroepen in Nederland. Het is daarom van groot belang dat pedagogen kennis nemen van niet-westerse opvoedings- en ontwikkelingspatronen. In deze cursus wordt aan de hand van theoretische modellen en gegevens uit onderzoek een beeld gegeven van de verscheidenheid in opvoeding en ontwikkeling, die ook relevant zijn voor het onderwijs. Aandacht wordt besteed aan de methodologische, theoretische, en praktische uitdagingen waar onderzoekers, beleidmakers en praktijkprofessionals op stuiten wanneer zij te maken krijgen met kinderen en gezinnen uit niet-westerse (sub)culturen. Daarbij is het kennen en begrijpen van de eigen culturele normen en waarden minstens zo belangrijk als kennis hebben van normen in andere culturele groepen. Om dit te bewerkstelligen komen gastsprekers uit verschillende werkvelden en met verschillende culturele achtergronden aan bod.

Leerdoelen

 • Kennis hebben van begrippen die een centrale rol spelen bij het doorgronden van de betekenis van culturele diversiteit in ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en jeugdhulp.

 • Kennis hebben van processen die een rol spelen bij interculturele relaties in samenlevingen en hun mogelijke impact op de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 • Kennis hebben van acculturatieprocessen en de gevolgen daarvan voor het functioneren van kinderen en gezinnen.

 • Inzicht in de normativiteit van de eigen opvattingen over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, en daarop kritisch kunnen reflecteren.

 • Een basale kennis van uitdagingen van en mogelijkheden tot diagnostiek en interventie bij kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden en verschillende acculturatie-ervaringen.

 • Het schriftelijk leren argumenteren over uitdagingen of problemen rond culturele diversiteit in opvoeding, onderwijs en jeugdhulp voor de gezondheid, het leren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren, gebruik makend van de bestudeerde teksten en de hoorcolleges.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen dat uit een aantal open vragen en meerkeuzevragen zal bestaan. Studenten krijgen in de periode dat de colleges worden gevolgd twee keer de mogelijkheid om een korte opdracht te maken. Met elke opdracht kunnen ze één bonuspunt verdienen die ze kunnen inzetten bij de bepaling van het cijfer voor de eerste kans van het tentamen.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur (onder voorbehoud van wijziging)

 • Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (Red.) (2015). Werelden van verschil; over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag, SCP. (te downloaden via: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Werelden_van_verschil).

 • Bucx, F. & De Roos, S. (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Den Haag: SCP
  Gratis te downloaden via: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Opvoeden_in_niet_westerse_migrantengezinnen

 • Gotlieb, A. & DeLoache, J.S. (2016). A world of babies. Cambridge University Press. Gratis the downloaden via: https://www.cambridge.org/core/books/world-of-babies/FDEDAECF49627EB3D4AB2CE4841BB472

 • Enkele teksten die zijn te downloaden via LU-digitale bibliotheek of het internet en die t.z.t worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. Judi Mesman