Prospectus

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Course
2020-2021

NB Dit vak biedt een inleiding in filosofie in de pedagogische context, wetenschapsethiek en gedrags- en beroepscodes. Er wordt geen vrijstelling verleend aan studenten die het VWO-vak filosofie hebben behaald.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student, als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen. Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen. De student toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (gezamenlijk Inl in de praktische filosofie deel A + deel B).

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Brightspace

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Brightspace te raadplegen.

Literatuur

Verplicht:

  • Brabander, R. de (2013, 3e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  • Archard, D. (2015, 3rd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

  • Aanvullend studiemateriaal wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

L. van Rosmalen