Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind. Deze worden gesteld aan en beantwoord door verschillende mensen uit de wetenschap en praktijk. In dit vak worden deze vragen en antwoorden bestudeerd en geanalyseerd. Dit wordt gedaan vanuit theoretische en praktische invalshoeken.

Ten eerste wordt ingegaan op het theoretisch kader en de algemene kenmerken en principes van opvoedingsvoorlichting. Ook wordt aandacht besteed aan vroegtijdige herkenning van opvoedproblemen op basis van zowel ouder- als kindkenmerken en de voorspellende waarde van deze kenmerken voor latere opvoedproblemen. Verder worden de mogelijkheden besproken voor preventie van en voorlichting over onder andere huilen, slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen en gebruik van digitale media bij jonge kinderen en bij adolescenten. Voor al deze aspecten wordt nagegaan in hoeverre gedegen wetenschappelijke evaluatiestudies van verschillende voorlichtingsmethoden en interventies voorhanden zijn en of de informatie en adviezen die ouders krijgen ook gebaseerd zijn op dergelijke wetenschappelijke inzichten. Populaire opvoedingsboeken die ouders lezen worden bijvoorbeeld kritisch onder de loep genomen. De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt ook gemaakt in verschillende praktische opdrachten.

Leerdoelen

Het verwerven van inzicht in de theorie en praktijk van opvoedingsvoorlichting in termen van vroegtijdige herkenning van opvoedproblemen en de preventie ervan.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (60% van eindcijfer);

  • Praktische opdrachten (40% van eindcijfer).

NB Alle onderdelen moeten met een voldoende (= 5,5 en hoger) worden afgerond. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar een volgend studiejaar.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Van der Veer, R. (2011). Opvoeden door beginners. De zin en onzin van opvoedingsadvies. Amsterdam: Balans.

  • St James-Roberts, I. (2013). The origins, prevention and treatment of infant crying and sleeping problems: An evidence-based guide for healthcare professionals and the families they support. Routledge.

  • Verdere literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van het vak is dr. Lenny van Rosmalen.