Prospectus

nl en

Forensische gezinspedagogiek: ontwikkelingspsychopathologie en diagnostiek

Course
2020-2021

Toelatingseisen

In deze cursus wordt gebouwd op de kennis en vaardigheden die studenten in de volgende Bachelorvakken hebben opgedaan: Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1A, Inleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen 1B, Practicum gesprekstechnieken, Neurobiologische Achtergronden van Opvoeding en Ontwikkeling, Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief en Gezinspedagogiek.

Vakbeschrijving

Deze cursus gaat over de rol van gezinsproblematiek in het ontstaan van psychopathologie en de diagnostiek van kind- en gezinsproblemen.

Aan bod komen de vraagstukken die ontstaan zodra gezinnen in aanraking (dreigen te) komen met de wet vanuit het civiele recht (bijvoorbeeld bij uithuisplaatsing na kindermishandeling) of strafrecht (bijvoorbeeld bij jeugddelinquentie).

Er wordt ingegaan op verschillende vormen van gezinsproblematiek, zoals kindermishandeling en verwaarlozing, en ouderfactoren, zoals verslaving en psychiatrische problematiek. Ook wordt ingegaan op etiologie en diagnostiek van internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen en adolescenten en ouder-kind relatie problematiek, waarbij de diagnostische cyclus centraal staat.

Hierbij staat het verklarend hypothesemodel centraal. Verschillende soorten diagnostische instrumenten komen aan bod, waarbij de wetenschappelijke onderbouwing en klinische bruikbaarheid worden besproken van onder andere risicotaxatie-instrumenten, vragenlijsten, observaties en gezinsgesprekken. Er wordt apart ingegaan op cultuurspecifieke kenmerken van diagnostiek en op de (wetenschappelijke) onderbouwing van beslissingen met betrekking tot uithuisplaatsingen.

Leerdoelen

 • De student onderkent de ontwikkelingspsychopathologie van kinderen en adolescenten in de forensische gezinscontext

 • De student hanteert de mechanismen die ten grondslag liggen aan kind- en gezinsproblematiek

 • De student hanteert het verklarende hypothesemodel zoals onderkent door de NVO

 • De student hanteert verschillende (forensische) diagnostische instrumenten voor verschillende doeleinden

 • De student hanteert en evalueert verschillende diagnostische instrumenten zoals risico-taxatiemethoden, klinische interviews, gezinsobservaties en vragenlijsten, inclusief psychometrische kenmerken

 • De student hanteert de praktische vaardigheden die nodig zijn in de forensisch-pedagogische praktijk aan de hand van de diagnostische cyclus (De Bruijn et al., 2009)

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsingsvorm

 • Actieve houding in de werkgroep

 • Individuele eindopdracht

 • Schriftelijk tentamen

Het eindcijfer is opgebouwd uit het tentamencijfer (70%) en het cijfer voor de eindopdracht (30%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn (≥ 5,5) en alleen onvoldoende deelcijfers mogen herkanst worden.

Brightspace

Bij deze cursus wordt Brightspace gebruikt.

Literatuur

 • De Bruyn, E.E.J., Ruyssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K., & Van Aarle, E.J.M. (2003). De diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven, België: Acco.

 • Artikelen worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact information

Coördinator: Sheila van Berkel.
Bij vragen kan per email een afspraak gemaakt worden.