Prospectus

nl en

Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Course
2020-2021

Beschrijving

Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk is een verplicht vak voor studenten van de Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs.

Studenten uit de Masterspecialisatie Leerproblemen volgen, naast dit vak, verplicht de vakken Klinische vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) en Learning problems and impairments: research and practice.

Studenten uit de Masterspecialisatie Orthopedagogiek kiezen twee specialisaties. Naast een specialisatie in vijf deelgebieden (Neuroscience, Jeugdhulpverlening, Autismespectrumstoornissen, Mensen met een verstandelijke beperking en Leerproblemen) kan ook het vak Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en behandeling) gekozen worden.

Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog. LET OP Voor studenten die een klinische praktijkstage willen gaan doen (ongeacht of men tijdens de klinische stage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek), is het verplicht de vakken Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk, Klinische Vaardigheden en één van de specialisaties in de deelgebieden te halen.

Er wordt bij het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk voortgebouwd op kennis en kunde van de volgende Bachelorvakken: Orthopedagogiek: theorieën en modellen, Methoden van Klinische Diagnostiek, Diagnostiek en Assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening, Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling, Leren en Cognitie, Psychopathologie: orthopedagogische aspecten, Behandeling: interventies binnen de orthopedagogiek en Juridische en ethische aspecten.

Leerdoelen

Studenten worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in theoretisch opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen doorlopen. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingsproces. Zij kunnen hun reeds opgedane kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden gebruiken om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten.

Rooster

Hoorcolleges semester 1 Werkgroepen semester 1 Tentamen semester 1

Hoorcolleges semester 2 Werkgroepen semester 2 Tentamen semester 2

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace. Hierop zullen draaiboeken voor het vak en de werkgroepen geplaatst worden, evenals de toetsopdrachten.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkgroepen/seminars met verplichte aanwezigheid.

Werkgroepen/seminars

De inhoud van de seminar werkgroepen zal globaal zijn: gespreksvoering, diagnostisch onderzoek en indicatiestelling. Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Zie verder het draaiboek van dit studieonderdeel dat, voordat de bijeenkomsten starten, op Brightspace wordt geplaatst.

Inschrijving voor het seminar

LET OP Over de wijze waarop je je in moet schrijven voor de seminars word je begin augustus per mail geïnformeerd.

Literatuur

  • Verhulst, F.C., Verheij, F., Danckaerts, M. (eds) (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum. ISBN: 9789023253556

Toetsing

  • Schriftelijk open boektentamen met open vragen (essayvragen), waarin kennis wordt getoetst over diagnostiek en toepassing daarvan in praktijksituaties (het eindcijfer hiervoor is tevens het eindcijfer van het vak).

  • Aanwezigheid bij alle werkgroepen/seminarbijeenkomsten is verplicht.

  • Toetsopdrachten (moeten voldoende zijn).

Om het vak te behalen moet u een voldoende voor het tentamen hebben, de werkgroep/seminarbijeenkomsten actief hebben gevolgd en een voldoende voor de toetsopdrachten hebben. Indien één of meer van de onderdelen eerder met een voldoende is behaald, blijft deze staan (geldigheidsduur van één jaar) en dienen de andere onderdelen alsnog met een voldoende te worden afgerond.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinatoren zijn