Prospectus

nl en

Clinical adolescent studies (Clinical assessment and treatment)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Beschrijving

In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling gaan we in op aspecten van het werk van een orthopedagoog op het specifieke werkterrein van de jeugdhulpverlening. We bouwen in dit studieonderdeel voort op het vak Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk en – voor zover van toepassing – op het vak Klinische Vaardigheden.

Binnen dit vak staan diagnostiek, behandeling/interventies en eHealth centraal. Tijdens de collegereeks, bestaande uit tien colleges, gaan we in op vier thema’s: jeugdbescherming en uithuisplaatsing, pleegzorg, anorexia en middelengebruik. Elk thema behandelen we gedurende twee colleges. Het eerste college is theoretisch-inhoudelijk en wordt gestructureerd rond vakliteratuur en wetenschappelijke artikelen. Het tweede college staat in het teken van praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Er wordt een gastcollege verzorgd door een praktijkprofessional waarbij interactieve casuïstiekbespreking plaats vindt. Van studenten wordt een actieve inzet verwacht; voor elk eerste college dienen studenten de literatuur kritisch te bestuderen. Indien van toepassing dienen de studenten ter voorbereiding van elk tweede college de casuïstiek grondig door te nemen om goed voorbereid te kunnen deelnemen aan de interactieve casuïstiekbespreking.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen aan het eind van de cursus voor elk van de vier thema’s die tijdens dit vak aan bod komen kritisch reflecteren op recente theorieën en wetenschappelijke inzichten en aangeven wat de implicaties hiervan zijn voor onderzoek en praktijk.

  • Studenten hebben aan het eind van de cursus voor elk van de vier thema’s een overzicht van het aanbod en de kwaliteit van diagnostiek en interventies/behandeling en kunnen op basis van die kennis een selectie maken om hun orthopedagogisch handelen te kunnen vormgeven en onderbouwen.

  • Studenten kunnen aan het eind van de cursus een overzicht geven van de voor- en nadelen van de inzet van eHealth in het werk van de orthopedagoog in de jeugdhulpverlening en kunnen een advies geven over de inzet van eHealth voor elk van de vier thema’s.

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit tien hoorcolleges, casusopdrachten, het schrijven van een individueel paper en als afronding vindt een literatuurtentamen plaats.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, casusopdrachten en paper.

Vanaf de aanvang van het vak wordt door studenten gewerkt aan een individueel paper. De paperopdracht bestaat uit twee deelopdrachten. Bij de eerste deelopdracht schrijven studenten een paper en vindt er peer review plaats. Bij de tweede deelopdracht verwerken studenten de feedback vanuit de peer review. De tweede deelopdracht wordt door de docent beoordeeld. Het paper dient uit 800-1000 woorden te bestaan (exclusief titelpagina, inhoudsopgave en referentielijst) en ingeleverd te worden in lettertype 12 (Times New Roman), regelafstand 1,5. Literatuuronderzoek wordt door de student uitgevoerd gericht op peer-reviewed en Engelstalige literatuur. Er dienen tenminste drie recente (2015 of recenter) referenties te worden gebruikt. Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

NB Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Wordt bij aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinator van dit studieonderdeel is dr. Sabine van der Asdonk.