Prospectus

nl en

Clinical Assessment and Treatment: The autism spectrum disorders

Course
2020-2021

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Beschrijving

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door problemen op het gebied van sociale communicatie en stereotiepe patronen in gedrag. Hoewel iedereen bekend is met het stereotiepe beeld van ASS, doet dit beeld geen recht aan de werkelijkheid. Gezien de grote diversiteit aan uitingsvormen van ASS en de hoge prevalentie van ASS is het van belang dat orthopedagogen meer specifieke kennis hebben van (vroege) symptomen, theorieën over oorzaken en behandelings-/begeleidingsvormen van ASS. Deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling is gericht op zowel diagnostiek als behandeling van ASS, waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzichten in (neuro)cognitieve kenmerken van ASS, recente ontwikkelingen in de diagnostiek en evidence-based behandelingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de etiologie, waaronder klinisch genetische syndromen met een verhoogd risico op ASS.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk, en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)

Leerdoelen

Aan einde van deze cursus:

  • bezit de student actuele kennis over de etiologie en (begeleidings)behoeften van mensen met ASS;

  • kan de student wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot ASS kritisch beoordelen;

  • kan de student de diagnostisch-onderzoek-procedures voor ASS uitleggen;

  • heeft de student inzicht in basiselementen van behandeling van ASS;

  • heeft de student kennis van evidence-based behandelingen van ASS.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen Tentamen

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende en er is één herkansingsmogelijkheid. Bij een onvoldoende voor de herkansing dient het vak opnieuw te worden gevolgd in het volgende studiejaar.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald voor deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Een combinatie van artikelen en boeken (worden nader bekend gemaakt).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Coördinatoren: Prof. dr. Maretha de Jonge en Dr. R.D. Plak