Prospectus

nl en

Aux Armes, Citoyens! The French Revolution reconsidered

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De grote leuzen van de revolutie van 1789 spreken nog steeds tot de verbeelding. Ontwaakte hier een onderdrukt volk uit een eeuwenlange sluimer, werd hier de kiem gelegd van vrijheid en zelfontplooiing? De steun voor de Revolutie was aanvankelijk breed, de doorbraken op tal van terreinen blijven onmiskenbaar. Het revolutionair élan ging echter samen met een harde politieke machtsstrijd, een botsing van personen en groeperingen die niet uitsluitend in idealistische termen valt te beschrijven. Bovendien verschraalde de brede steun voor de Revolutie snel: in de loop van enkele jaren ontstond er een gewelddadige polarisatie tussen voor- en tegenstanders.

In dit werkcollege bekijken we de discussie over de oorsprong en het verloop van de revolutie in de recente geschiedschrijving. De revolutie van 1789 werd lange tijd gezien als het onvermijdelijke gevolg van langlopende sociale processen, zoals de ‘opkomst van de burgerij’. De geschiedschrijving van na 1960 haalde deze visie onderuit, en legde het accent op de politieke verwikkelingen. Na 1780 kwam overal in Europa de staat klem te zitten tussen enerzijds een schuldenlast die moeilijk met traditionele middelen was weg te werken, anderzijds een actief publiek dat alle uitwegen uit de crisis kritisch bekeek. Pogingen tot hervorming liepen in Frankrijk en elders uit op ongeregeldheden en revolutie; dat proces kreeg een eigen dynamiek, die samen met de langdurige oorlogvoering het gezicht van Europa veranderde.

In de jaren 1780-1820 werden staatsmacht en legitimiteit opnieuw gedefinieerd: dit BA Werkcollege sluit daarom direct aan bij het KC ‘Grenzen van de macht’.

Politieke, sociale, culturele en militaire invalshoeken zijn mogelijk voor het individuele onderzoek, dat zich ook kan uitstrekken tot de periode van Napoleon. Het is ook mogelijk de veranderende reputatie van één figuur in de geschiedschrijving te traceren, zoals Sieyès, Danton of Robespierre. Frankrijk staat centraal, maar de omliggende gebieden kunnen evenzeer onderwerp van onderzoek vormen. De literatuur zal veelal Engelstalig zijn, al is kennis van andere talen voor het eigen onderzoek een groot voordeel.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student doet overzichtskennis op van de Franse revolutie;

 • 9) De student herkent de contouren van het historiografisch debat over de revolutie;

 • 10) De student verkrijgt inzicht in het spanningsveld tussen ‘contingency’ en de ‘grand narratives’ rond de Franse revolutie;

 • 11) De student doet een eerste verkenning in online en in druk beschikbare primaire bronnen over de revolutie.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Synopsis (voorstadium van werkstuk)

 • getoetste leerdoelen: 1-4, 8-11*

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Opdrachten per week (KAVV’s over twee teksten van de gezamenlijk te lezen literatuur en toelichting daarop in de werkcolleges)
  getoetste leerdoelen: 2-5; 8-11

Weging

 • Werkstuk (waarin verwerkt de beoordeling van de synopsis): 70 %

 • Mondelinge presentatie en schriftelijke opdrachten: 30 %

De toetsonderdelen en de weging daarvan worden in de cursushandleiding en in het eerste college nader toegelicht.

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk altijd voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Ter inleiding:

 • Doyle, William, The French Revolution. A Very Short Introduction (Oxford 2001) via UB online beschikbaar; bovendien snel en goedkoop als pocket te verkrijgen.

Als basis voor het weekprogramma:

 • McPhee, Peter The French Revolution, 1789-1799 (Oxford 2002) via de UB online beschikbaar.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Jeroen Duindam

Opmerkingen

geen