Prospectus

nl en

Levend verleden. Bronnen & Erfgoed van de Afrikaanse Geschiedenis

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze inleidende cursus van de bachelor Afrikaanse Studies staat de Afrikaanse Geschiedenis centraal en de primaire bronnen, het erfgoed en de publieke geschiedenis van het Afrikaanse verleden. ‘Geschiedenis’ verwijst naar de beschrijving en analyse van gebeurtenissen en processen die in het leven van personen en hun samenlevingen hebben plaatsgevonden. We zullen geschiedenis als concept behandelen en nagaan wat geschiedenis betekent: voor mensen, voor hun samenlevingen en als discipline. Hoe worden gebeurtenissen, processen, ervaringen en percepties tot officiele of wetenschappelijke geschiedenis narratieven, hoe verhouden persoonlijke geschiedenissen zich tot de geschiedenis van groepen, instituties? En op welke manier wordt het Afrikaanse verleden zichtbaar en kenbaar gemaakt in de publieke sfeer alsook in de educatieve sfeer?

Geschiedenis is nooit vanzelfsprekend of eenduidig. Wat als geschiedenis wordt gezien is altijd een interpretatie van het verleden gebaseerd op het duiden van beschikbare bronnen. Zonder bronnen om verhalen over het verleden te verifiëren is er geen geschiedvorsing mogelijk en zijn verhalen fictief. Bronnen verankeren geschiedenis in het verleden en zij vormen de bouwstenen waarmee geschiedenis geconstrueerd kan worden.

Centraal in deze cursus staat de bestudering van verschillende soorten bronnen en erfgoed collecties die een basis vormen van academisch relevante geschiedschrijving over Afrika. Daartoe bezoeken studenten musea, archieven en bibliotheken waarbij telkens de volgende vragen aan het materiaal gesteld worden:
1. WIE produceerde (schreef, tekende, fotografeerde, maakte etc.) de bron?
2. WAT is de bron? Is deze geschreven, getypt, gesproken, getekend, gefotografeerd, gebeeldhouwd, etc?
3. WANNEER was de bron geproduceerd?
4. WAAR was de bron geproduceerd?
5. WAAROM was de bron geproduceerd?
Elk van deze vijf punten kunnen verder worden ontwikkeld en uitgebreid: het antwoord op deze vragen geeft inzicht in wat de bron ons kan vertellen over dat verleden. Bronnen komen echter niet zomaar tot ons. De beschikbare historische bronnen, zowel geschreven, mondeling als digitaal, alsook de collecties van materieel en immaterieel erfgoed zijn bewust bewaard en geconseveerd, en de beslissingen in archiefvorming bepalen deels welke narratieven over het verleden kunnen worden gevormd. Het bestuderen van de processen van archiefvorming en erfgoedbeleid is daarom net zo belangrijk, als het bestuderen van de bronnen en erfgoed collecties zelf.

In aanvulling, zullen naast orale en geschreven primaire bronnen en erfgoed, ook digitale bronnen worden bestudeerd. Aangezien we steeds meer een papierloze wereld betreden en het huidige heden grotendeels in digitaal format zal worden bewaard, is digitale geletterdheid, i.e. het kritisch beoordelen en authenticeren van digitale online bronnen, cruciaal om te beheersen om een goed opgeleide professionele historicus te worden. Deze eenentwintigsteeeuwse vaardigheden zijn cruciaal voor studenten Geschiedenis en Afrika Studies omdat gevestigde archiefcollecties steeds vaker worden gedigitaliseerd, alsook omdat de primaire bronnen van het zeer recente verleden voornamelijk digitale bronnen zijn. De cursus zal daarom ook ingaan op het selecteren, beoordelen, evalueren en uiteindelijk archiveren van online primaire bronnen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over academische vaardigheden (o.a.leesstrategieën en wetenschappelijke integriteit) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Leert over welke bronnen van belang zijn voor Afrikaanse Geschiedenis.
  1. Is in staat om een verscheidenheid aan bronnen, of dit nu geschreven, visuele, gesproken of materiele bronnen betreft, te beoordelen en te testen op validiteit en bruikbaarheid voor het schrijven van academische teksten die betrekking hebben op de geschiedenis van Afrika.
  1. Is in staat om de resultaten van de beoordeling van specifieke bronnen die gebruikt worden voor het schrijven van Afrikaanse geschiedenis zowel mondeling als schriftelijk te presenteren en te evalueren.

Rooster

Kijk op MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege & excursies.

Toetsing en weging

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen)

Weging

Toetsing vindt plaats door middel van een verslag over de bronnen tijdens de ‘veldbezoeken’ (20%) en twee tentamens: een mid-term tentamen over de eerste 7 colleges en bijbehorende literatuur, en een eind-tentamen over de gehele cursus stof. Het mid-term tentamen telt voor 30% van het eind cijfer, het eind tentamen voor 50%.

Om het vak succesvol te kunnen afronden, moet de student aan beide tentamens deelgenomen hebben, en voor beide tentamens tenminste een 3 gehaald te hebben. Indien het gewogen eindcijfer lager is dan een 5.5 kan de student 1 herkansingstentamen doen, de uitslag waarvan 100% van het eindcijfer zal zijn. Er is geen herkansingsmogelijkheid van de individuele tentamens noch van het verslag.

Herkansing

Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt nader bepaald.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Dr. A.M. van der Wal

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.