Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Metaphysics

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten verwerven inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende filosofische analyses.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over mogelijkheid en zin van de metafysica;

 • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke opdracht.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Huiswerk in de vorm van opdrachten (10%)

 • Mid-term take home tentamen (40%)

 • Eindpaper (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, bestaande uit een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.