Prospectus

nl en

Political Propaganda: Festivals and Commemorations in the Dutch Republic

Course
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

In de Republiek werden, als elders in vroegmodern Europa festiviteiten georganiseerd die een politieke lading hadden. Dat konden feestelijke ontvangsten van buitenlandse vorsten of hoge diplomaten zijn maar ook van stadhouders, zoals de triomfale verwelkoming in Den Haag die de Staten van Holland organiseerden voor Willem III vanwege zijn terugkeer uit Engeland in 1691. Belangrijke militaire overwinningen werden groots gevierd als ook vredes werden gemarkeerd met vieringen. De Vrede van Munster (1648) was aanleiding voor de Staten-Generaal om een bededag en feestelijkheden af te kondigen. De Vrede van Utrecht (1713) was een kostbaar groots vuurwerk waard en een imposant drijvend monument in de Haagse Hofvijver. Stedelijke overheden lieten belangrijke momenten in de lokale geschiedenis niet voorbijgaan zonder er feestelijke aandacht aan te besteden. Burgerschapsidealen werden daarbij benadrukt evenals de politieke macht van de stad. Stadhouders maakten begrafenissen tot publieke spektakelstukken vooral om de dynastieke betekenis van hun huis ervan te onderstrepen en de politieke continuïteit te waarborgen. In dit seminar wordt onderzoek gedaan naar hoe heersende autoriteiten feesten hebben gebruikt om hun positie te versterken en hoe daarop vanuit de samenleving is gereageerd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de politieke en staatkundige geschiedenis van de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw;

 • 10) verwerft inzicht in de culturele en politieke geschiedenis van propaganda, vieringen en herdenkingen;

 • 11) leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren;

 • 12) leert mondeling en schriftelijk onderzoeksresultaten presenteren.

 • 13) leert primaire staatkundige, politieke en culturele bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek;

 • 14) leert primaire staatkundige, politieke en culturele bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 8-14

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling)
  getoetste leerdoelen: 2, 5-8, 10-11

 • Opdracht 2 (verslag literatuuronderzoek en onderzoeksopzet)
  getoetste leerdoelen: 1a-c

 • Opdracht 3 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek I)
  getoetste leerdoelen: 2, 6-8, 10-14

 • Opdracht 4 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek II)
  getoetste leerdoelen: 2, 4, 6-8, 10-14

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10% Participatie: 10%

  • Opdracht 1: 5%
  • Opdracht 2: 5%
  • Opdracht 3: 5%
  • Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

J.W. Koopmans en D. Raeymaekers, ed., *Feestelijke cultuur in de vroegmoderne Nederlanden (Leuven 2019).

 • J.W. Koopmans en Werner Thomas, ed., Propaganda en spektakel: vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden (Maastrich 2010).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

geen