Prospectus

nl en

Effectief besturen door het vergroten van je persoonlijke vaardigheden

Course
2020-2021

This information is only available in Dutch.

**Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.*

Vaardigheden: Persoonlijke effectiviteit, reflectie, introspectie, communicatiestijl, persoonlijke sterktes/zwaktes, vergaderen, timemanagement, feedback geven en ontvangen, samenwerking, conflicthantering, intervisietechnieken
Thema’s: Versterking persoonlijke effectiviteit
Disciplines: Psychologie

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Voorwaarde voor deelname is dat je gedurende de gehele looptijd van het vak bent ingeschreven aan de universiteit Leiden en een bestuursfunctie vervult bijvoorbeeld in het bestuur van een studievereniging of een congresorganisatie. Je mag er niet voor betaald krijgen d.w.z. het mag geen (bij)baan zijn. Een onkostenvergoeding, representatiekostenvergoeding of bestuursbeurs van de universiteit is geen probleem. Er moet sprake zijn van een substantiële, serieuze, inhoudelijke bestuursfunctie met een duidelijke verantwoordelijkheid. Je besteedt er minimaal 150 uren aan.

Noot 1: Als het bestuurswerk veel tijd vergt, er is bijvoorbeeld sprake van een fulltime bestuursfunctie van een half jaar, ga dan in overleg met de coördinator van je Honours track om dispensatie aan te vragen voor de nominale studieduur die vereist is voor het HC.

Noot 2: In deze Honours Class en de Honours Class Personal Flourishing and Happiness komen vergelijkbare thema’s en vaardigheden aan bod. We raden studenten daarom aan om maar één van deze classes te volgen.

Beschrijving:

Als bestuurslid van een studentenbestuur wil je zaken voor elkaar krijgen. Met je bestuursleden heb je bepaald wat je de komende periode wilt bereiken. Bij aanvang is iedereen enthousiast en vol ambities. Jullie gaan fantastische dingen organiseren en jullie vormen een geweldig team.
De praktijk blijkt weerbarstiger ….

Deze Honours Class gaat je helpen om jouw taak binnen je bestuur effectiever uit te kunnen voeren. Dit begint bij jezelf. Wat zijn jouw talenten. Wat is jouw motivatie, wat drijft je. D.w.z. “wat kan ik en wat wil ik”. Maar ook wat zijn je belemmeringen, omgaan met stress en angst, keuzes maken, grenzen aangeven. D.m.v. introspectie kijk je naar jezelf en ga je proberen te analyseren welk effect jouw gedrag heeft op anderen en hoe de samenwerking verloopt.

Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in effectief besturen. Je zult regelmatig werkoverleggen hebben en vergaderen. Als de communicatie niet goed verloopt tussen de verschillende leden van een bestuur dan wel met derden (de achterban, docenten, opleidingsbestuur, ed.) zal het bereikte resultaat minder zijn dan verwacht. Het gaat bij communicatie niet alleen over je “buitenkant” dat wat mensen van je zien, maar ook over je “binnenkant”, dat wat je zelf ervaart. Welke gedachten en gevoelens spelen er in jezelf in een voor jou spannende situatie. Wat doet je lijf en hoe ga je jezelf gedragen. Tevens bestudeer je wetenschappelijke literatuur over communicatiestijlen.

In deze Honours Class krijg je enkele vaardighedentrainingen die je zullen helpen in het effectiever uitvoeren van je bestuurstaak. We zullen oefenen met vergadertechnieken en timemanagement. Tevens ga je leren op welke wijze je het beste feedback kunt geven en hoe om te gaan met feedback die je ontvangt. Tot slot oefenen we met conflicthantering.

Naast de verschillende vaardighedentrainingen is intervisie een belangrijk onderdeel van de Honours Class. Intervisie is een techniek waarbij je onder leiding van een moderator een probleem bespreekt. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid een kwestie waar de student in de bestuursfunctie tegenaan is gelopen in te brengen. Je ondersteunt elkaar in de analyse van het probleem, deelt ervaringen, inzichten en ideeën en reflecteert hierop met elkaar. Je hebt dus zelf veel invloed op de invulling van deze Honours Class.

Het bestuurswerk is een onlosmakelijk verbonden aan deze Honours Class omdat dat de context is waarin je je vaardigheden gaat oefenen en waarbinnen je reflecteert op het effect.

Vanwege de opbouw van de trainingen mag je niet meer dan 1 bijeenkomst missen.

Leerdoelen:

Algemene leerdoelen:

 • De student heeft inzicht gekregen in persoonlijke sterktes en zwaktes en kan hierop reflecteren.

 • De student doet kennis op over de theorie van communicatiestijlen.

 • De student heeft inzicht gekregen in het effect van de persoonlijke communicatiestijl op de ander.

 • De student traint de volgende vaardigheden:
  -communicatievaardigheden
  -vergadertechnieken
  -timemanagement
  -feedback geven en ontvangen
  -conflicthantering
  -samenwerken

 • De student heeft de intervisietechniek leren toepassen.

 • De student heeft m.b.v. de intervisietechniek anderen geholpen bij het analyseren en oplossen van een probleem in de context van een bestuursfunctie.

Persoonlijke leerdoelen:

 • De student stelt 3 tot 5 persoonlijke leerdoelen op die SMART zijn geformuleerd en haalbaar zijn binnen de bestuursperiode.

Programma en rooster:

Trainingsbijeenkomsten zijn op dinsdagen 17:30-19:30 uur.

sessie 1: 6 oktober, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 2: 13 oktober, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 3: 20 oktober, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 4: 3 november, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
Intervisie I
sessie 5: 17 november, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
Intervisie II
sessie 6: 1 december, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 7: 8 december, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 8: 15 december, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025
sessie 9: 12 januari, Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025

Intervisiebijeenkomsten duren 2 uur en worden in kleine groepen (ongeveer 6 personen) uitgevoerd. Tijdens de HClass kan worden ingetekend op tijdsblokken.
Intervisie I: in periode 9-12 november
Intervisie II: in periode 23-26 november

Het programma is als volgt:
6 oktober: Introductie en kennismaken
Kennismaking met elkaar en inventariseren waar behoefte/vraag van studenten ligt. Introductie op programma en trainingen.
Analyse van de context van de eigen bestuursfunctie. Bespreking van de schets van de bestuursorganisatie van de student en de actoren waarmee je te maken krijgt.

Opdracht ter voorbereiding op training 1:
Maak een schets van de context van de eigen bestuursfunctie.

13 oktober: Training 2 “Ik”
Met behulp van het ‘kwadrantenspel’: Waar liggen jouw talenten, uitdagingen en motivatie. Welke teamrollen zijn er? Wat is jouw natuurlijke rol? Welke rol neem je in binnen het bestuur? Past deze rol bij je en hoe verhoudt zich dat tot je talenten? Hoe verhoud je jezelf tot de andere bestuursleden?

Opdracht ter voorbereiding op training 2:
Lezen artikelen over stress en kernkwadranten. Invullen teamrollen test.

20 oktober: Training 3 “Drijfveren, motivatie, uitdagingen, talenten”
Met je sterke punten (talenten en drijfveren) je uitdagingen aangaan. Bespreken persoonlijke leerdoelen.

Opdracht ter voorbereiding op training 3:
Uitzetten kwaliteitskaart in omgeving (feedback vragen). Opstellen persoonlijke leerdoelen.

3 november: Training 4 “Vergadertechnieken”
In vergaderingen ben je met je collega’s aan het communiceren, organiseren en managen. Een duidelijke vergaderstructuur plus vergadertechnieken zijn voorwaarden om zinvolle bijeenkomsten te hebben. Bespreking theorie en oefenen met praktijk van constructief vergaderen.

Opdracht ter voorbereiding op training 4:
Lezen artikelen over vergaderen en voorzitten. Casuïstiek.

9-12 november: Intervisie I

17 november: Training 5 “Belemmeringen en stress”
Ervaar je (momenten van) stress bij het uitoefenen van je bestuurstaak? Wat zijn bij jou de oorzaken en hoe pak je dit aan? Maak verbinding tussen je eigen drijfveren en talenten en de kenmerken van de teamrollen. Leg deze naast je werkelijke rol in het bestuur en onderzoek waar obstakels en belemmeringen zitten.

23-26 november: Intervisie II

1 december: Training 6 “Timemanagement, balans houden”
Theorie over timemanagement. Inventariseren knelpunten; geven tips. Wat kan je inzetten om goed te managen?

Opdracht ter voorbereiding op training 5:
Eenvoudig schema van tijdschrijven bijhouden. Analyseren knelpunten.

8 december: Training 7 “Ik en de ander in een bestuur”
Communicatiestijlen. Wat is je eigen communicatiestijl en die van je collega’s? Bespreking van de vraag “Tot hoe ver pas ik mij aan en wanneer zeg ik nee”? Hoe geef je op een constructieve manier feedback zonder dat de relatie daaronder lijdt?

Opdracht ter voorbereiding op training 6:
Lezen artikel over feedback. Invullen test over eigen communicatiestijl.

15 december: Training 8 “De praktijk: Feedback geven en conflicthantering”
Conflicten zijn er niet zomaar in eens en hebben vaak een emotionele lading. Hoe ontstaan conflicten en wat is jouw gedrag en allergie? Wat kan je doen om escalatie te voorkomen en een conflict op te lossen? Oefenen met feedback geven en ontvangen.

Opdracht ter voorbereiding op training 7:
Lezen artikelen over conflicthantering. Eigen casuïstiek.

12 januari 2019: Slotbijeenkomst “Reflectie en vooruitblik”
Geef een pitch. Wat heb je over jezelf geleerd en hoe ga je dit in de toekomst gebruiken. Wat is je voornemen en hoe vertaal je dat in concrete stappen. Behandeling reflectieverslag. Evaluatie.

Opdracht ter voorbereiding op de slotbijeenkomst:
Schrijf aan de hand van je persoonlijke leerdoelen en het gemaakte actieplan je eerste opzet voor het reflectieverslag. Bereid een pitch voor.

Er zullen korte opdrachten worden meegegeven voorafgaand en tussen de trainingen.

Locatie:

Deze cursus kan vanwege de opzet niet online plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn in Kamerlingh Onnes Gebouw, kamer B025, Leiden

Literatuurlijst:

Tijdens deze Honours Class zullen verschillende artikelen worden gelezen o.a. over communicatiestijlen, feedback geven, kernkwadranten, teamrollen, conflicthantering en vergaderen en voorzitten. Deze literatuur zal via Brightspace of tijdens de bijeenkomsten bekend gemaakt worden.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • 9 trainingsbijeenkomsten à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

 • 2 intervisiebijeenkomsten à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

 • Lezen van literatuur en maken opdrachten: ongeveer 24 uur

 • Opstellen persoonlijke leerdoelen: 4 uur

 • Schrijven reflectieverslag: 10 uur

Context: Bestuurswerk in de praktijk minimaal 150 uur

Toetsing:

Actieve participatie gedurende alle activiteiten zijn een voorwaarde voor succesvolle afronding van deze Honours Class. Maximaal 1 bijeenkomst mag worden gemist.

Het eindcijfer van de Honours Class komt tot stand op basis van deeltoetsen volgens onderstaande weging.

 • 20% Formulering persoonlijke leerdoelen.

 • 30% Inhoudelijke reflectie op bestuurswerk (verslag)

 • 50% Reflectie op persoonlijke leerdoelen (pitch en verslag)

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Brightspace module.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 17 augustus 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Contact:

Eline Bergijk: e.c.bergijk@BB.leidenuniv.nl