Prospectus

nl en

Medieval Violence

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De Middeleeuwen worden vaak geschetst als een zeer geweldadige periode, zeker in de bloederige populaire beeldvorming. Men is ook vaag geneigd om geweld buiten het eigen kader of elders in de wereld af te benoemen als ‘middeleeuwse taferelen.’ Maar welke plek had geweld in de middeleeuwse samenleving, binnen en buiten Europa? Geweld is vaak veel meer dan een fysieke uiting, maar heeft een rol in het functioneren van sociale structuren, en hoe die betekenis krijgen. Geweld kon worden gebruikt tegen minderheden (de 'ander'), zoals joden en moslims. Geweld was soms onderdeel van strafpraktijken, of van familievetes. Overheden probeerden geweld te definiëren en in te dammen, maar tegelijkertijd kon geweld ook strategisch zijn voor verschillende mensen die op wilde komen voor hun rechten: het is een manier om een overtuiging te communiceren. Om een gunuanceerd beeld van middeleeuws geweld te krijgen, moeten we ons daarom niet alleen afvragen hoe veelvuldig dat plaatsvond, maar vooral: waarom, en met welke betekenis?

Dit vak behandelt overwegend voorbeelden van stedelijke samenlevingen in de late Middeleeuwen, binnen en buiten Europa. De verschillende thema's, regio's en perspectieven bieden je
niet alleen een veelzijdig inzicht in het thema, maar geven je als student veel vrijheid in het het kiezen van een uiteindelijk onderwerp. Daarbij word je aangemoedigd een breed analytisch en vergelijkend kader te hanteren, inclusief inzichten vanuit sociale theoriën en culturele antropologie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft algemene kennis over de verschillende vormen van geweld in middeleeuwse samenlevingen;

 • 9) kan de rol van geweld verklaren door inzichten van de sociale, culturele, religieuze en politieke context, in verschillende regio’s;

 • 10) kan een specifieke onderzoekscasus toepassen in een breder debat over de rol en betekenis van geweld.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4; 7-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5 ;10

 • Opdracht 1 (Groepsopdracht): debat
  getoetste leerdoelen: 1, 8-10

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Groepsopdracht: 10%

 • Opdracht 2: %

 • Opdracht 3: %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Hannah Skoda, Medieval Violence. Physical Brutality in Northern France, 1270-1330 (Oxford 2015)

 • David Nirenberg, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages (Princeton 1996, new paperback edition 2015). Online toegankelijk via de UB Leiden.

Overige literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt en verspreid.

Delen van de literatuur zullen voorafgaand moeten worden bestudeerd. Meer informatie hierover volgt, ook over mogelijke aanschaf. Het werk van Nirenberg is online toegankelijk via de UB Leiden, en indien gewenst beschikbaar als paperback-editie.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

N.P.D.W. (Nathan) van Kleij

Opmerkingen

geen