Prospectus

nl en

The military and politics in France (1870-1969)

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Militairen hebben een centrale rol gespeeld in de politieke geschiedenis van Frankrijk. Politieke stromingen als bonapartisme, boulangisme, pétainisme en gaullisme verwijzen allemaal naar militairen. Charles de Gaulle, die als president regelmatig in militair uniform verscheen, heeft een blijvende stempel gedrukt op de hedendaagse Franse politieke cultuur. Tegen de achtergrond van wat de Leidse historicus H.L. Wesseling omschreef als ‘de meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis’ (1870-1969) zal in dit college de relatie tussen militairen en de politiek in Frankrijk worden onderzocht. Aansluitend op het kerncollege ‘grenzen van de macht’ zal worden gekeken naar hoe militairen zich verhielden tot begrippen als ‘democratie’, ‘autoriteit’ en ‘legitimiteit’, en waar de grenzen van hun macht lagen. In hoeverre werden militairen in Frankrijk gezien als de oplossing voor de tekortkomingen van de democratie?

Na de militaire nederlaag van 1871 en de ondergang van het Tweede Franse Keizerrijk leek de Republiek definitief gevestigd. Maar hoe valt het te verklaren dat Frankrijk gedurende twee jaar in de ban raakte van Generaal Boulanger? Waarom kon de zaak van de vals beschuldigde joodse legerkapitein Alfred Dreyfus uitgroeien tot de grootste politieke crisis van de Derde Republiek? Waarom bleef, ondanks de politieke verdeeldheid, de union sacrée toch overeind tijdens de Eerste Wereldoorlog? Hoeveel macht hadden generaals als Joffre en Foch in vergelijking met politici als Clémenceau? Tevens zal er gekeken worden naar de betekenis van de ‘vreemde nederlaag’ van 1940 en de daaropvolgende Nationale Revolutie die door het Vichy-regime werd doorgevoerd. Waarom zag een groot deel van de Fransen de met Nazi-Duitsland collaboreerde Maarschalk Pétain als hun rechtmatige leider? En hoeveel politieke legitimiteit genoot Generaal De Gaulle eigenlijk? Het college zal tevens stilstaan bij de dekolonisatieoorlogen in Indochina en Algerije met de reële dreiging van een militaire staatsgreep tijdens het laatste conflict.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

8) Heeft kennis van en inzicht in de rol die militairen hebben gespeeld in de Franse politiek, de legitimering daarvan en de grenzen van hun macht.
9) Heeft kennis van en inzicht in sleutelgebeurtenissen van de Franse politieke geschiedenis tussen 1870 en 1969, evenals de ontwikkeling van de Franse politieke cultuur.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 8-9
  Opdrachten
  *getoetste leerdoelen: 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • H.L. Wesseling, Frankrijk in oorlog: 1870-1962: De meest dramatische eeuw uit de Franse geschiedenis (Amsterdam: Bert Bakker, 2007). (aan te schaffen door studenten)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

W. Stam MA

Opmerkingen

Het verdient sterk aanbeveling wanneer studenten in staat zijn Franse teksten te lezen.