Prospectus

nl en

Publiek vertrouwen in de rechtspraak in grootstedelijke gebieden met sociaal-economische problematiek

Course
2020-2021

This information is only available in Dutch.

Disclaimer: in verband met de coronavirus pandemie is deze cursusbeschrijving onder voorbehoud.

Thema's: Publiek vertrouwen, rechtspraak, grootstedelijke problematiek, onderzoeksmethoden
Disciplines: Rechten, (rechts- en stads)sociologie, (rechts)antropologie, urban studies, bestuurskunde
Vaardigheden:

 • Uitvoeren van veldonderzoek in grootstedelijk gebied

 • Presenteren

 • Helder en compact schrijven

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Dit vak is speciaal bedoeld voor studenten die interesse hebben in het functioneren van de instituties van de rechtsstaat (in grootstedelijke gebieden).

Beschrijving:

In dit vak staan het belang en de betekenis van publiek vertrouwen voor gezaghebbende rechtspraak centraal.
Nederlandse rechters genieten onder de Nederlandse bevolking een relatief groot vertrouwen. Circa 70 procent van de bevolking heeft (veel) vertrouwen in rechters. Onder lager opgeleiden en bewoners van wijken met sociaaleconomische problematiek blijkt dit percentage echter aanzienlijk lager te zijn.
Dit vak is gericht op het publieke vertrouwen van bewoners van wijken waarin relatief veel sociale problematiek speelt en waarin veel bewoners minder toegang hebben tot de instellingen van de rechtsstaat. Deze vraagstukken worden vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd (zie de kolom ‘disciplines’).

Voor dit vak ga je als student letterlijk en figuurlijk de wijk in. In Den Haag zijn verschillende wijken waarin relatief veel sociaal-economische problematiek aanwezig is. Een van die wijken zal in dit vak onder de loep genomen worden. Tijdens de bijeenkomsten komen vragen aan de orde als: Hoe associëren bewoners zich in deze wijk met de rechtsstaat?, Hoe denken zij over de rechtspraak?, Welke ervaringen hebben zij met de rechtspraak?, En hoe zit het met het vertrouwen?, En waarom is de vraag naar het publiek vertrouwen eigen een belangrijke vraag?

In zes bijeenkomsten van ieder drie uur worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht.
In de eerste twee uur van de bijeenkomsten komen zowel theorie als praktijk aan de orde. Dit onderdeel zal door docenten/onderzoekers worden verzorgd.
Daarnaast zal iedere bijeenkomst een inleiding gehouden worden door een praktijkdocent, zoals een sociaal advocaat, wijkagent, reclasseringsmedewerker of schuldhulpverlener. Hij of zij zal vanuit de eigen ervaring vertellen over de thema’s die in dit vak aan de orde komen. Ook bewoners zullen in het onderwijs betrokken worden.

Verder ga je met één of twee medestudenten een veldonderzoek doen naar publiek vertrouwen onder bewoners.
Het laatste uur van iedere bijeenkomst is gewijd aan de opzet en uitwerking van dit onderzoek.
In dit onderdeel wordt verkend hoe je publiek vertrouwen kan meten, hoe je tot een operationalisering komt en hoe je een veldonderzoek uitvoert. Gaande de bijeenkomsten en thuis werk je aan de onderzoeksopzet. Hiervoor krijg je voorafgaand aan iedere bijeenkomst een korte opdracht, die ook beoordeeld wordt.

De onderzoeksbevindingen worden verwerkt in een rapport, dat wordt gepresenteerd en besproken tijdens de slotbijeenkomst.
Voor deze presentatie zullen ook bewoners(organisaties) en het bestuur van de rechtbank Den Haag worden uitgenodigd.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak zul je:

 • kennis hebben van het belang en de betekenis van publiek vertrouwen in de rechtspraak;

 • dit vraagstuk kunnen problematiseren en hierop kunnen reflecteren;

 • meer in het bijzonder inzicht hebben in de wijze waarop dit thema speelt in wijken met een concentratie van sociaaleconomische problematiek;

 • ervaring hebben met het doen van veldonderzoek in grootstedelijk gebied;

 • kennis hebben van verschillende methoden voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek.

Rooster:

 • Bijeenkomst I: dinsdag 6 april 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst II: maandag 12 april 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst III: maandag 19 april 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst IV: maandag 26 april 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst V: maandag 10 mei 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst VI: maandag 17 mei 2021 (17.15 uur – 20.00 uur)

 • Bijeenkomst VII: slotbijeenkomst (tijdens deze bijeenkomst presenteren de studenten hun onderzoeksresultaten) (datum en tijdstip worden bekend gemaakt als het onderwijs is aangevangen en hierover ruggenspraak met de studenten is gehouden; waarschijnlijk zal de slotbijeenkomst in de 2e of 3e week van juni 2021 zijn (ná de reguliere ba tentamens)).

Locatie:

De bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk gegeven worden op een locatie in de wijk in Den Haag waarop het onderzoek zich richt.
Indien deze locatie niet beschikbaar is, dan vinden de bijeenkomsten plaats bij de Campus Den Haag.
Mochten te zijner tijd nog steeds zgn. corona-maatregelen en -restricties gelden voor het geven van fysiek onderwijs, dan zullen de bijeenkomsten online gehouden worden.

Literatuurlijst:

De literatuur(lijst) wordt op een later moment bekend gemaakt voorafgaand aan de bijeenkomsten, via Brightspace.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt:

 • Bijeenkomsten: 7 bijeenkomsten x 3 uur (aanwezigheidsplicht) = 21 uur;

 • Lezen van literatuur: 39 uur;

 • Opdrachten bijeenkomsten II - VI: (5 x 4 uur) = 20 uur;

 • Uitvoeren onderzoek en opstellen onderzoeksrapport: 60 uur.
  Aanwezigheids- en participatieplicht.

Toetsing:

 • 30 % opdrachten

 • 50 % onderzoeksrapport

 • 20% presentatie onderzoek tijdens slotbijeenkomst

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoende zijn behaald.

De toetsing zal verder toegelicht worden tijdens de eerste bijeenkomst.

Brightspace en uSis:

Brightspace wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Brightspace module.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan.

Aanmelden:

UPDATE 29-10
Aanmelden is mogelijk van maandag 9 november 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 23:59 via de aanmeldlink op de studenten website van de Honours Academy.

Contact:
Prof. mr. R.C. Hartendorp: r.c.hartendorp@law.leidenuniv.nl