Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap jaar 3

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De lijn Samenwerking, Gezondheidsbevordering en Leiderschap is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn wordt binnen drie thema’s gewerkt aan het ontwikkelen van drie competenties. Deze zijn gebaseerd op drie van de competentiedomeinen van de arts (Samenwerking, Maatschappelijk handelen en Leiderschap, CanMeds raamwerk 2015) zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020.
Samenwerking
Een goede dokter werkt effectief en soepel samen met collega’s en hulpverleners in andere disciplines in uiteenlopende rollen (regie-voerend, ondersteunend en adviserend). In dit thema ontwikkel je de competentie samenwerken door met anderen samen te werken aan opdrachten en te reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen in de samenwerking.
Gezondheidsbevordering
Maatschappelijk handelen wordt in het bachelor onderwijs Gezondheidsbevordering genoemd. Gedurende de drie jaar ontwikkel je de competentie gezondheid bevorderen bij individuele patiënten en bij groepen in de maatschappij. In dit thema verbreed je ook je perspectief naar de gezondheid wereldwijd.
Leiderschap
Een standpunt over de zorg innemen en dat aan anderen over brengen om hen te inspireren tot veranderingen in beleid, dat is een van de aspecten van het domein Leiderschap. Als arts zul je persoonlijk leiderschap nodig hebben en dat bereik je mede door te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Je werkt binnen dit thema aan de ontwikkeling van vaardigheden als kwaliteitsgerichtheid, netwerkvaardigheid, organisatiesensitiviteit en visie-ontwikkeling.
In jaar 3 worden studenten uitgedaagd om een standpunt over een actueel onderwerp m.b.t. de organisatie van de zorg in te nemen en schriftelijke verbeteringen te beargumenteren. Daarnaast leren zij om anderen te beoordelen op de samenwerking en werken zij aan gezamenlijke besluitvorming.
Studenten krijgen inzicht in maatschappelijke maatregelen en de invloed daarvan op de gezondheid. Zij presenteren en beargumenteren oplossingen met als doel de gezondheid van patiënten(groepen) te bevorderen.

Leerdoelen

De student:

 • begrijpt hoe de gezondheidszorg is georganiseerd en wordt gefinancierd

 • begrijpt hoe de kwaliteitscyclus werkt en kan deze toepassen

 • kan samenwerking beoordelen en suggesties geven voor verbetering aan medestudenten

 • begrijpt op hoofdlijnen het doel en het effect van crew resource management

 • is in staat zich een mening te vormen over de actualiteit met betrekking tot de organisatie van de gezondheidszorg

 • bepaalt op basis van een beschrijving welke determinanten van gezondheid en ziekte bijdragen aan ervaren gezondheid van een patiënt of populatie.

 • doet a.d.h.v. een gezondheidsprobleem bij (een deel van) de populatie een voorstel voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie

 • stemt een advies voor behandeling/ therapie (incl. gedragsondersteuning) en de verwijzing daarnaar af aan de leefomstandigheden van de patiënt.

 • neemt een standpunt over gezondheidsbevordering in de artsenpraktijk in en reflecteert hierbij op de rechten en plichten van arts en patiënt

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen,
Studieopdrachten,
Hoorcolleges,
Werkcolleges,
Kennisclips en
Zelfstandig literatuurstudie

Toetsing en Weging

Schriftelijke (reflectie)verslagen, presentaties, essays, toepassingsopdrachten en actieve participatie in samenwerkingsopdrachten en werkgroep
De precieze toetsing en weging van deelcijfers wordt vermeld op Brightspace.

Literatuurlijst

 • Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ (Mackenbach en Stronks, 2012.)

 • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser, 2018)

 • ‘Een arts van de wereld’ (Suurmond e.a. )

Eventueel aanvullende literatuur wordt opgegeven in overleg met de coördinatoren en wordt aangegeven op Brightspace.

Inschrijven

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Coördinatoren: drs. C. Serlie en dr. V. Nierkens
Ondersteuning en coördinatoren van de lijn zijn bereikbaar via het e-mailadres: LSGLjaar3@lumc.nl

Opmerkingen