Prospectus

nl en

Actuele juridische zaken en vraagstukken

Course
2020-2021

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Het recht heeft continu te maken met actuele zaken en vraagstukken, met belangrijke topics – onderwerpen en thema’s, ontwikkelingen, en actualiteiten op juridisch gebied. Dat kan vanuit diverse invalshoeken en thema’s zijn zoals wetgeving, rechtspolitiek, jurisprudentie, media etc.
Diverse wetenschappers van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid die werkzaam zijn op heel verschillende rechtsgebieden en disciplines, brengen een actuele kwestie voor het voetlicht en behandelen die samen met de studenten.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In de zgn. oriëntatiefase studenten kennis laten maken met Honours College Law. Hen laten ervaren of zij, in vergelijking met de reguliere bachelorvakken, geschikt zijn voor andersoortig (honours) onderwijs (zoals seminars, practica, gastcolleges, excursies) en andersoortige toetsvormen (zoals journals, papers, presentaties) waarbij in hoge mate participatie wordt verwacht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
De student kan het recht van en vanuit verschillende disciplines thematisch benaderen; de student kan vanuit een geïntegreerde benadering kennis toepassen op diverse concrete en actuele casus; de student kan op zelfstandige reflecterende wijze omgaan met literatuur de student kan vragen stellen en in discussies vragen beantwoorden en standpunten verdedigen; de student is in staat in werkstukken van beperkte omvang (journals) en van meer uitgebreide omvang (paper) een goede schriftelijke analyse en reflectie te geven op onderwerpen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Interactieve bijeenkomsten, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie). In de werkcolleges zal, voor zover het online onderwijs dat toelaat, veelal een echte werkmodaliteit zijn geïncorporeerd – doorgaans mede aan de hand van casus of vragen – waarin studenten in subgroepjes concreet aan het werk gaan c.q. aan opdrachten worden gezet.

Aantal à 2 (max. 3) uur: 6 á 7
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie.
Voorafgaand aan een de bijeenkomst (met uitzondering van het eerste werkcollege) dient door de student een zogenoemd ‘journal’ te worden ingediend.

Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een inleidende bijeenkomst voor alle (voorlopig) toegelaten 1e jaars studenten, verzorgd door Mw. prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude.

Vanwege corona zal fysieke een excursie/werkbezoek zo goed als zeker helaas niet mogelijk zijn. We proberen wel een online activiteit te organiseren.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindopdracht
  Het cijfer van dit vak wordt bepaald aan de hand van een eindpaper. Studenten schrijven een verdiepende paper over een van de thema’s waarover werkcollege is gegeven en waarover een opdracht wordt verstrekt. Daarbij is er beperkte ruimte voor keuzevrijheid qua onderwerp.

 • Journals
  De student dient voorafgaand aan de werkcolleges een zgn. journal te schrijven aan de hand van de voor die week voorgeschreven literatuur – met uitzondering van week 1. Het moment van inleveren daarvan wordt gepubliceerd op Blackboard.
  In een journal geeft de student op zelfstandige reflecterende wijze zijn visie op de literatuur van die week.
  Het journal is geen samenvatting van de opgegeven stof, maar betreft een subjectieve beschouwing van de stof waarin de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vonden aan de literatuur, wat hun opviel aan de opgegeven stof en wat daarvan de achterliggende reden is. Ook kan uiteen worden gezet welke vragen de literatuur oproept bij de studenten, en wat ze graag nog toegelicht zouden willen zien tijdens de colleges.
  Het journal bedraagt eeen ½ tot maximaal 1 A 4-tje (400 woorden).
  Het journal kan een rol spelen bij de beoordeling van de eindopdracht (in ieder geval bij afronding van cijfers) en/of als onderdeel van de (procedure) definitieve toelating van een student tot Honours College Law. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het journal en om de participatie en voorbereidingsgraad van studenten die daaruit blijkt.

Inleverprocedures
De journals en de eindopdracht worden ingeleverd via Brightspace.

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Bij de eindopdracht wordt van de studenten tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Periode

Een Gezamenlijke Inleidende bijeenkomst: dinsdag 9 maart, 17:15 - 19:00/19:30.
En in blok 4 de wekelijkse sessies, op de maandagen, van 5 april t/m 17 mei, van 17:15 – 19:00/20:00 uur. Met uitzondering van maandag 5 april (Pasen) dat wordt wellicht een andere dag in die week.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.
Contact
Contactpersoon/vakcoördinator: Elianne Berkepies, MSc
Werkadres: n.v.t.
Telefoon: -
E-mail: honours@law.leidenuniv.nl