Prospectus

nl en

Great Cases

Course
2020-2021

Toegangseisen

(Zgn. Voorlopig) Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

De rechtspraktijk krijgt geregeld te maken met jurisprudentie waar grote of belangrijke invloed van uitgaat op bijvoorbeeld de rechtsontwikkeling en het recht zoals dat tot dat moment bestond. Bij dit vak belichten docenten op een eigen, activerende wijze een casus waarvan zij van oordeel zijn dat deze zaak van groot belang is geweest – en/of nog steeds is – voor een bepaald rechtsgebied en/of dat een bron van inspiratie was of is voor de betreffende docent. De rechtsgebieden variëren van het civiel recht tot het strafrecht, en van staats- en bestuursrecht tot zaken met betrekking tot Europees en internationaal recht, maar bijv. ook de rechtstheorie en rechtsgeschiedenis. Het kan gaan om veelsoortige rechterlijke instanties zoals de Hoge Raad, het Europese Hof voor de rechten van de mens, het Internationale Gerechtshof, de Raad van State et cetera. Verschillende vragen komen tijdens de interactieve bijeenkomsten aan bod. Waarom is deze zaak zo bijzonder en/of interessant? Welke invloed heeft de zaak (waarop) gehad? Zie je die invloed tot op heden nog steeds? Op welke manier? Et cetera.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
In de zgn. oriëntatiefase studenten kennis laten maken met Honours College Law. Hen laten ervaren of zij, in vergelijking met de reguliere bachelorvakken, geschikt zijn voor andersoortig (honours) onderwijs (seminars, practica, gastcolleges, excursies) en andersoortige toetsvormen (journals, papers, presentaties) waarbij in hoge mate participatie wordt verwacht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak).
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: De student kan de maatschappelijke en juridische impact van belangrijke arresten en uitspraken beter duiden; de student kan vanuit één bepaalde casus een vertaalslag maken naar andere situaties en wat betreft andere implicaties; de student kan op zelfstandige reflecterende wijze omgaan met literatuur; de student kan vragen stellen en in discussies vragen beantwoorden en standpunten verdedigen; de student is in staat in werkstukken van beperkte omvang (journals) en van meer uitgebreide omvang (paper) een goede schriftelijke analyse en reflectie te geven op onderwerpen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges
Interactieve bijeenkomsten, waarbij de studenten academisch en intellectueel worden uitgedaagd (o.a. vragen stellen, inhoudelijke participatie en discussie). In de werkcolleges zal, voor zover het online onderwijs dat toelaat, veelal een echte werkmodaliteit zijn geïncorporeerd – doorgaans mede aan de hand van casus of vragen – waarin studenten (soms in subgroepjes) concreet aan het werk gaan c.q. aan opdrachten worden gezet.

Aantal à 2 (max. 3) uur: 6 á 7
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie. Voorafgaand aan een aantal bijeenkomsten dient door de student een zogenoemd ‘journal’ te worden ingeleverd.

Deze bijeenkomsten worden vooraf gegaan door een inleidende bijeenkomst voor alle (voorlopig) toegelaten 1e jaars studenten, verzorgd door Mw. prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude.

Vanwege corona zal fysieke een excursie/werkbezoek zo goed als zeker helaas niet mogelijk zijn. We proberen wel een online activiteit te organiseren.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindopdracht Het cijfer van dit vak wordt bepaald aan de hand van een eindpaper. Studenten schrijven een verdiepende paper over één van een bepaald aantal thema’s waarover een bijeenkomst is verzorgd en waarover een opdracht wordt verstrekt. Daarbij is beperkte ruimte voor keuzevrijheid qua onderwerp.

 • Journals
  De student dient voorafgaand aan de werkcolleges een zgn. journal te schrijven aan de hand van de voor die week voorgeschreven literatuur. Het moment van inleveren daarvan wordt gepubliceerd op Brightspace.
  In een journal geeft de student op zelfstandige reflecterende wijze zijn visie op de literatuur van die week.
  Het journal is geen samenvatting van de opgegeven stof, maar betreft een subjectieve beschouwing van de stof waarin de studenten kunnen aangeven wat ze interessant vonden aan de literatuur, wat hun opviel aan de opgegeven stof en wat daarvan de achterliggende reden is. Ook kan uiteen worden gezet welke vragen de literatuur oproept bij de studenten, en wat ze graag nog toegelicht zouden willen zien tijdens de colleges.
  Het journal bedraagt eeen ½ tot maximaal 1 A 4-tje (400 woorden).
  NB Het journal kan een rol spelen bij de beoordeling van de eindopdracht (in ieder geval bij afronding van cijfers) en/of als onderdeel van de (procedure) definitieve toelating van een student tot Honours College Law. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het journal en om de participatie en voorbereidingsgraad van studenten die daaruit blijkt.

Inleverprocedures
De journals en de eindopdracht worden ingeleverd via Brightspace.

*Examenstof *

Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, jurisprudentie en alle stof die tijdens de werkcolleges aan bod is gekomen. Bij de eindopdracht wordt van de studenten tevens verwacht dat zij zelf literatuur en jurisprudentie zoeken.

Periode

Een Gezamenlijke Inleidende bijeenkomst: dinsdag 9 maart, 17:15 - 19:00/19:30.
En in blok 4 de wekelijkse sessies, in beginsel op de dinsdagen, van 6 april t/m 18 mei, van 17:15 – 19:00/20:00 uur. Op dinsdagen waarop een nationale feestdag valt wordt het natuurlijk een andere dag in die week (27 april Koningsdag en 4 mei Dodenherdenking).

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Contactpersoon/vakcoördinator: Elianne Berkepies, MSc
Werkadres: n.v.t.
Telefoon :-
E-mail: honours@law.leidenuniv.nl