Prospectus

nl en

Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek)

Course
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Tevens wordt een kennismakings- en geschiktheidsgesprek gevoerd met de studenten die zich hebben aangemeld.

Beschrijving

Een van de onderdelen van het programma van HC-Law is dat de studenten op enigerlei wijze worden betrokken bij facultair wetenschappelijk onderzoek van medewerkers. Studenten maken kennis met dergelijk onderzoek, zien en ervaren hoe zich dat voltrekt, leveren daaraan bijdragen, en ondergaan dienaangaande een leerproces. Het betreft jaarlijks vele en heel diverse projecten en onderwerpen. De ‘onderzoeksassistent’ kan in ruime zin worden ingezet bij aangelegenheden betreffende wetenschappelijk onderzoek en projecten. De wijze waarop studenten daaraan deelnemen en daarin participeren kan vele vormen hebben. Ook bijvoorbeeld het mede opzetten van en inhoudelijk betrokken zijn bij een symposium of wetenschappelijk congres behoort tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat studenten actief zijn en veel doen.

Gedurende de periode van en met corona maatregelen (d.w.z. sedert half maart 2020) is gebleken dat bijna alle onderzoeksprojecten konden doorgaan, en in sommige gevallen zelfs nieuwe konden worden opgestart. Soms weliswaar enigszins behelpen en met improviseren – maar toch! En prachtig was bv. om te zien hoe het onderzoeksproject (met een aantal studenten) naar een nieuwe praktijk van ‘mondelinge vonnissen’ (bij de rechtbank Den Haag) door corona werd en moest worden aangepast naar een onderzoek naar ‘digitale rechtszittingen’ - hoe nóg actueler plots, sedert en door corona!

Leerdoelen

Doelstelling van het vak: Studenten betrekken bij facultair wetenschappelijk onderzoek. Belangrijk is dat een student kennis maakt met dergelijk onderzoek, ziet en meemaakt en beleeft hoe zich dat voltrekt, daaraan bijdragen levert, daarin participeert, en dienaangaande een leerproces ondergaat.

Onderwijsvorm

Onderzoek – soort practicum en privatissimum

Toetsing

Opdrachten onderzoek – practica en privatissima

Aanmelden

In beginsel vindt er in september 2020 een voorlichtingsbijeenkomst plaats over o.a. dit vak.

In september/begin oktober ontvangen de 3e jaarsstudenten een overzicht van de diverse onderzoeksprojecten en mogelijkheden tot participatie in en bijdrage en deelname aan facultair wetenschappelijk onderzoek zoals die dan bekend zijn (meestal zijn dat er 15-20). In januari/februari wordt nogmaals een mail gestuurd met de nog beschikbare en eventueel nieuwe onderzoeksprojecten (meestal zijn dat er 5-8).
Bij ieder project wordt vermeld:
Onderwerp, naam begeleider(s), afdeling, periode, aantal studenten, korte inhoudelijke nadere informatie.

Studenten kunnen daarna op voorgeschreven wijze bij de administratie van HC Law aangeven aan welk project(-en) zij graag willen meedoen. Een student kan maximaal twee projecten opgeven. In die mail dient als bijlage tevens de cv en de cijferlijst van de student te worden opgenomen.

De verzamelde gegevens worden vervolgens aan de contactpersoon/onderzoeker gestuurd die de regie van dat onderzoek voert. Een student wordt door of via hem/haar uitgenodigd voor een kennismakings- en geschiktheidsgesprek. Tijdens het kennismakings- en geschiktheidsgesprek zal ook de omvang (5 of 10 ec) e.d. ter sprake komen.

Contact

  • Vakcoördinator: mr. K. Boonen

  • Werkadres: Steenschuur 25, kamer C0.27

  • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

  • E-mail: honours@law.leidenuniv.nl