Prospectus

nl en

Inside-Out Prison Exchange

Course
2020-2021

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. En eventueel andere goede 3e jaars niet-Honours College studenten als er open plaatsen (zouden) zijn.

De selectie van studenten vindt plaats na een sollicitatieprocedure. Geïnteresseerde studenten moeten een reflectiebrief, cijferlijst en curriculum vitae inleveren. In de reflectiebrief is het de bedoeling dat de sollicitant zijn/haar eigen leven bekijkt vanuit het perspectief van een gedetineerde (beschrijf in max 700 woorden).

Beschrijving

Inside-Out Prison Exchange is een onderwijsprogramma (oorspronkelijk uit de Verenigde Staten), een vak, waarin studenten en gedetineerden samenwerken aan onderzoeksvragen op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en significante sociale thema’s.
Het onderwijs vindt plaats op een unieke locatie buiten de faculteit, namelijk binnen de muren van de gevangenis. Het onderwijsprogramma heeft als uitgangspunt dat studenten en gedetineerden van elkaars kennis kunnen profiteren. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigheden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen zij inzicht in de belevingswereld van daders, en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.
Het vak, en daarmee de faculteit en de Universiteit, kan op deze manier niet alleen een waardevolle bijdrage leveren aan kennisbehoefte van gedetineerden, bijvoorbeeld over het strafrechtsysteem, maar ook levert het interessante resultaten op voor overheidsinstanties.

Leerdoelen

*Het ontwikkelen van analytische vaardigheden met betrekking tot verschillende relevante criminologische en strafrechtelijke onderwerpen dmv van transformatief leren.
*Kritisch reflecteren op criminologische en/of strafrechtelijke kennis zoals opgedaan in de studie, door middel van ‘perspective taking’.
*Het ontwikkelen van openheid naar de samenleving, affiniteit met andere culturen, het vertrouwd raken met mensen uit kwetsbare sociale groepen en mensen met verschillende achtergronden.
*Juridische informatie toegankelijk maken voor justitiabelen dmv ontwerp van infographics (legal design).

Doelstelling van het vak
Het opleiden van studenten tot goede juristen en criminologen. Een goede jurist of criminoloog is in staat om opgedane kennis in de praktische context toe te passen. Om dit te kunnen, is naast het informatief leren - het toevoegen van kennis -, ook het transformatief leren - vanuit verschillende perspectieven leren kijken - een waardevolle competentie. De studenten werken aan inhoudelijke verdieping, professionele vaardigeden, en onderzoeksvaardigheden in een interdisciplinaire praktijkomgeving. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de belevingswereld van daders en zullen gedetineerden een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs waarin zij zelf veelal het onderwerp zijn.

Eindkwalificaties (eindtermen vanhet vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
*sociale vaardigheden zoals samenwerken met personen van een compleet andere achtergrond;
*trainen van reflectieve vaardigheden;
*omzetten van academische inzichten naar de praktijk.

Onderwijsvormen

Let op: in verband met COVID-19 kan de opzet van het vak nog wijzigen.
Het vak zal bestaan uit acht bijeenkomsten die grotendeels plaats zullen vinden in een penitentiaire inrichting.
Leidse studenten zullen samen met gedetineerde personen onderwijs volgen in de vorm van werkcolleges en practica rondom criminologische, sociologische en strafrechtelijke onderwerpen.
Het vak zal starten met een introductie bijeenkomst (op het KOG/online) en loopt in beginsel in april/mei van 2021 in de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. PI Heerhugowaard is slecht te bereiken met Openbaar Vervoer.

Toetsing

Toetsvormen

  • Tussentijdse reflectieverslagen

  • Eindopdracht (essay)

Inleverprocedures
nnb

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

Verplicht studiemateriaal:
Via Brightspace.

Periode

Aanmelden

De selectie van studenten vindt plaats na een sollicitatieprocedure.
Geïnteresseerde studenten moeten inleveren:

  • een reflectiebrief, zie voor inhoud daarvan hierboven bij toegangseisen (per abuis stond hier tot 8 januari: motivatiebrief)

  • cijferlijst

  • curriculum vitae
    bij de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.
    De sollicitatieprocedure is in februari/maart 2021. Sollicitanten krijgen daarover half januari bericht.

Minimum en maximum aantal deelnemers

12 Leidse HC studenten.
Daarbij komen ook ongeveer hetzelfde aantal gedetineerde ‘studenten’ om de groep aan te vullen.

Contact