Prospectus

nl en

Public Sector Economics (LAW)

Course
2021-2022

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Het vak Openbare Financiën houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).
Eerst wordt ingegaan op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de collectieve sector en de voorziening van publieke goederen. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën op de lange termijn en de invloed van de vergrijzing daarop.
Voorts wordt het begrotingsbeleid van de overheid besproken, met aandacht voor relevante theorieën en de recente beleidspraktijk. In dat verband wordt ook de meest recente Miljoenennota behandeld. Van groot belang voor het begrotingsbeleid is vanzelfsprekend de Economische en Monetaire Unie. De EMU beperkt niet alleen in formele zin de beleidsvrijheid (tekort en schuld), maar ook in materiële zin, vanwege toenemende beleidsconcurrentie, onder meer op het terrein van de fiscaliteit.
Afzonderlijk komen de economische aspecten van belastingheffing aan de orde; ook in verdiepingscolleges wordt hier dieper op ingegaan. Recente fiscale maatregelen en voorstellen voor belastinghervorming worden vanuit economisch perspectief geanalyseerd.

In deze cursus vindt zowel theoretische verdieping als praktische beschrijving van bovengenoemde thema’s plaats.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak: In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

Na afronding van het vak:

 • Kan de student de kernbegrippen van de openbare financiën beschrijven.

 • Kan de student de kernbegrippen van de overheidsfinanciën toepassen.

 • Heeft de student inzicht op hoofdlijnen in de macro-economische gevolgen van het financiële overheidsbeleid.

 • Heeft de student inzicht in de economische gevolgen van belastingheffing.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Indien het onderwijs in blok 2 van het collegejaar 2021/2022 weer grotendeels online plaatsvindt zal de onderwijsvorm als volgt zijn:

 • Het vak bestaat uit tien thema’s, doorgaans twee thema’s per week.

 • Per thema één opgenomen weblecture waarin de theorie bondig wordt geïntroduceerd. In totaal dus tien opgenomen weblectures.

 • Per thema één interactieve werkgroep van maximaal 2 uur waarin de theorie wordt toegepast op vragen die vergelijkbaar zijn met het tentamen. In totaal dus tien interactieve werkgroepen.

 • Studenten worden verdeeld over drie verschillende tijdstippen, wij streven ernaar om één werkgroep, de avondwerkgroep, eventueel fysiek aan te bieden wanneer de omstandigheden dit toelaten.

Indien er geen beperkingen meer zijn voor het onderwijs in blok 2 van het collegejaar 2021/2022 wordt bovenstaande opzet aangepast.

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard en dr. H. Vrijburg (coördinator)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het voorbereiden van de opgegeven literatuur; in het werkboek is per week aangegeven welk deel van de verplichte leesstof moet worden voorbereid.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (online) tentamen met open vragen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Inleverprocedures
Geen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens college, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • C.A. de Kam, L. Koopmans en A.H.E.M. Wellink Overheidsfinanciën, meest recente druk, Stenfert Kroese, Groningen.

Werkboek:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Brightspace-omgeving van dit vak.

Reader:

 • Aanvullende verplichte literatuur die niet vrij beschikbaar is opgenomen in de Leesbundel Openbare financiën 2021/2022, verkrijgbaar via www.readeronline.leidenuniv.nl

 • Aanvullende verplichte literatuur te raadplegen via de Brightspace-omgeving van dit vak

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: via secretariaat

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B2.07

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl