Prospectus

nl en

LLP

Course
2021-2022

Let op! Het is mogelijk dat (sommige onderdelen van) LLP of de taaltoets als gevolg van coronamaatregelen op een andere manier worden verzorgd dan hieronder is beschreven. In geval van wijziging wordt u hierover geïnformeerd via de Brightspace-omgeving van LLP of de taaltoets.

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

LLP-bijeenkomsten
Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen en waar en hoe vindt u een antwoord op juridische of criminologische vragen? Wat is de rol van recht en criminologie bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken? Op deze en nog veel meer vragen wordt bij Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u academische basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. In LLP worden studenten persoonlijk benaderd in een vertrouwde, vaste tutorgroep van 15 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma bij LLP. Ook het eerstejaarsonderwijs bij andere vakken volgt u met deze groep.

 • Het programma bestaat uit tien LLP-bijeenkomsten die onder meer in het teken staan van kennismaking, informatie over de faculteit, wet en jurisprudentie, taal en taaltoets, onderzoeksvaardigheden, debat of pleidooi, kennismaking met de praktijk en bewustzijn van mogelijkheden voor studiekeuzes en loopbaan.

 • Daarnaast vinden in LLP studiegesprekken plaats met de tutorgroep, gemodereerd door de studenttutor. Tijdens de gesprekken komen studievaardigheden aan de orde en bespreekt u stof van parallel aan LLP lopende vakken.

 • Met uw tutorgroep maakt u kennis met de praktijk door het afleggen van een online of fysiek rechtbank- en/of werkbezoek, of door (interactieve) lezingen van gastsprekers die een beeld kunnen geven van het werk van een jurist of criminoloog.

 • Bij voortgangsgesprekken, die plaatsvinden na de tentamenperiodes, bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur.

 • Met de tutorgroep worden gezellige activiteiten ondernomen, zo mogelijk fysiek en zo nodig online.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen LLP is de studenttutor uw (praktische) steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kunt u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (alleen of samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op bepaalde opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, bespreekt maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het recht of de criminologie een rol spelen, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in (individuele) voortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen of buiten de faculteit.

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden vooral plaats in het eerste semester.

 • LLP start aan het begin van het studiejaar met verschillende activiteiten in een Introductieweek. In deze week volgt u drie LLP-werkgroepen, afhankelijk van het rooster eventueel in één bijeenkomst. Daarnaast vinden er fysieke of online colleges en een vraaggesprek plaats. Het gaat hierbij om een Introductiecollege, colleges over etiquette bij de universiteit en taalvaardigheid en een vraaggesprek met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester worden voortgangsgesprekken gehouden met de tutoren.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit hecht eraan dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • In LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

 • Ter voorbereiding van de taaltoets zijn er verschillende leer- en oefenmogelijkheden op de Brightspace-omgeving van de taaltoets. U vindt hier bijvoorbeeld taalclips, onderwijsmateriaal en een proeftaaltoets met bijbehorende uitleg in een powerpointpresentatie. Daarnaast kunt u oude versies van de taaltoets maken, en uw antwoorden controleren aan de hand van de antwoordsleutels.

 • Ook kunt u uw taalbeheersing oefenen via de site van Taalwinkel. Vooral de oefeningen in en informatie/testen over (werkwoord)spelling, woordenschat, grammatica en leesvaardigheid maken duidelijk wat u op deze terreinen eventueel nog kunt verbeteren. Via de site van Beter spellen kunt u meedoen aan dagelijkse spellingstesten.

 • In de afgelopen studiejaren is gebleken dat woordenschat (inclusief spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen en vaste voorzetselcombinaties) veelal een struikelpunt vormt. Het is dus verstandig daaraan tijdig aandacht te besteden.

Leerlijn juridische kernvaardigheden
Gedurende uw bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vergaart u kennis en inzicht over het recht en het toepassen ervan én de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. U leert een rechts- of onderzoeksvraag te formuleren, uw eigen gefundeerde oordeel te vormen over de oplossing ervan en om daarover te communiceren (mondeling en schriftelijk). Daarbij maken we gebruik van de Leerlijn Juridische Kernvaardigheden. Deze strekt zich uit over de drie jaren van de bacheloropleiding. Via tussenstappen bereikt u een eindniveau waarmee u voorbereid bent op een juridische masteropleiding of een ondersteunende juridische baan. Deze vaardigheden zijn echter ook nuttig buiten de juridische beroepspraktijk!

Op de website Leiden Law Skills staat meer informatie over het vaardighedenonderwijs.
LLP is een kernvak binnen de leerlijn juridische kernvaardigheden. Met LLP legt u de basis voor de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Wat u leert bij LLP, ook in het kader van de vaardighedenlijn, is beschreven in onderstaande leerdoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak

LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent van een Juridische Opleiding behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Ook heeft LLP tot doel u academische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen. Na afronding van LLP bent u in grote lijnen vertrouwd met de gang van zaken en de organisatie van de faculteit en kunt u aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen (zoals studieadviseurs, studiedecanen).

Ook kunt u op basaal (kennismakings)niveau:

 • uitleggen waarom het recht of de criminologie van belang is voor de samenleving;

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie;

 • universitaire gedragsregels weergeven (onder andere over plagiaat en fraude);

 • de basisrechtsregels uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in uw wettenbundel en/of jurisprudentiebundel en juridische databanken;

 • de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak;

 • een wets- of verdragsbepaling en/of rechterlijke uitspraak in de relevante elementen ontleden;

 • een doorzichtige, navolgbare en juridisch resp. criminologisch correcte argumentatie opstellen voor de beantwoording van een eenvoudige onderzoeksvraag voor een overzichtelijke juridische resp. criminologische kwestie;

 • zich een onderbouwd eigen oordeel vormen over een juridische resp. criminologische kwestie of een eenvoudige onderzoeksvraag/rechtsvraag.

Daarnaast kunt u:

 • een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten;

 • debatteren over een eenvoudige juridische of criminologische stelling;

 • een beeld schetsen van uw loopbaanmogelijkheden en eventuele maatschappelijke en/of facultaire nevenactiviteiten;

 • toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij uw opleidingen en in het juridische of criminologische beroepsleven. Behaalt u de taaltoets, dan beheerst u het juridisch respectievelijk criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende tot goed niveau voor een eerstejaarsstudent. Gedurende uw studie worden ook andere deelaspecten van uw taalgebruik getoetst, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheden bij de beantwoording van open vragen bij tentamens of bij een juridisch betoog, een essay of een scriptie.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Onder voorbehoud vinden in de Introductieweek twee colleges plaats: een Introductiecollege en een college over etiquette bij de universiteit en taalvaardigheid.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Vraaggesprek (onder voorbehoud)

 • Aantal à 1,5 uur: 1

 • Onder voorbehoud vindt in de Introductieweek een online of fysiek vraaggesprek plaats met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus of Brightspace ter voorbereiding op de LLP-bijeenkomsten. Voor een aantal bijeenkomsten dienen vragen te worden gemaakt, een zoekopdracht te worden vervuld of moet een mondelinge of schriftelijke presentatie worden voorbereid.

Practicum (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Omschrijving: een rechtbankzitting of een bespreking daarvan door een praktijkjurist en een (gast)lezing of werkbezoek bij een instantie die relevant is voor de juridische of criminologische praktijk;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats in een LLP-bijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd uit de syllabus of gepubliceerd via Brightspace.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Aantal à 0,2 uur: 1 tot 3

 • Omschrijving: studiegesprekken resp. voortgangsgesprekken met tutoren. Het aantal en de duur van de studiegesprekken en voortgangsgesprekken is afhankelijk van de afspraken hierover met de tutoren.

 • Vereiste voorbereiding door studenten voor studiegesprekken: bestuderen van studiestof voor de parallel lopende vakken. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd uit de syllabus of gepubliceerd via Brightspace.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: juridische resp. criminologische taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een proeftaaltoets, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de taaltoets, zie hiervoor onder het kopje 'Taaltoets in LLP'.

NB De namen van de docenten voor de verschillende bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt.

Toetsing

Toetsvorm(en)

Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een G voor gedaan of een O voor onvoldoende.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Voor studenten van de Juridische Opleidingen (Rechtsgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management, Rechtsgeleerdheid - International Business Law, Rechtsgeleerdheid - Economie, Fiscaal Recht en Notarieel Recht):

 • Syllabus LLP 2021-2022 Juridische Opleidingen

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2021-2022

Voor studenten Criminologie:

 • Syllabus LLP 2021-2022 Criminologie

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2021-2022

 • Publication Manual of the American Psychological Association. 7e druk. Washington DC: American Psychological Association.

Aanmelden Taaltoets

De aanmelding voor de (Juridische of Criminologische) Taaltoets verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) worden door het OIC aangemeld.
Tweedejaars- of ouderejaarsstudenten die de juridische of criminologische taaltoets in studiejaar 2020/2021 moeten herkansen en deeltijdstudenten, dienen zich aan te melden voor de afname van de taaltoets in uSis. Door middel van deze aanmelding heb je toegang tot de Brightspace-omgeving van de taaltoets.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl