Prospectus

nl en

Individual Income Taxation

Course
2021-2022

Toegangseis

Belastingrecht

Beschrijving

In het vak Directe Belastingen I staat de belastingheffing van particulieren centraal. Eerst wordt aandacht besteed aan het systeem en de achtergrond van de inkomstenbelasting (Wet IB 2001). In dat kader komt aan de orde hoe de Wet IB 2001 is opgebouwd, hoe het boxensysteem werkt, of de inkomstenbelasting een individuele belasting is en of sprake is van een analytische of synthetische belasting. Daarna wordt ingegaan op de heffingen over winst uit onderneming en looninkomsten. Ook andere inkomensbronnen komen aan de orde. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan andere vormen van inkomen uit werk en woning en aan het inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Leerdoelen

Doel van het vak: Zie beschrijving.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U heeft inzicht in het systeem en de theoretische achtergronden van de heffing van inkomstenbelasting .
2. U heeft inzicht in de samenhang tussen de inkomstenbelasting en loonbelasting.
3. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting van inkomen uit werk en woning.
4. U heeft kennis van de heffing van inkomstenbelasting op inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen.

Academische vorming en professionele vaardigheden
1. U kunt uit een casus op het terrein van de inkomstenbelasting of loonbelasting de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt met één of meer studenten samenwerken om tot een oplossing van een fiscaal vraagstuk te komen.
3. U kunt gericht zoeken naar opgegeven literatuur/ jurisprudentie in bibliotheek en op elektronische wijze.
4. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
5. U kunt ten aanzien van een stellingname van een ander op de hiervóór genoemde terreinen van de inkomstenbelasting een eigen mening vormen en die stelling mondeling en schriftelijk kritisch becommentariëren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: info docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken opgaven zijn vermeld op Brightspace. Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit (bonuspuntensysteem).

 • Deeltentamen (na vijf werkgroepen)

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2. Het cijfer voor de deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
  5.3. De credit (bonuspunt) behaald met het participantensysteem telt niet mee voor de herkansing.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.
 • Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven op Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Douma, Freudenthal en Rijkers, Inkomstenbelasting (inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing), Deventer: Kluwer 2021 (17e druk) (onder voorbehoud).

Werkboek:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Reader:
Geen; de ten behoeve van het onderwijs noodzakelijke informatie en documenten zijn te vinden op Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Aanbevolen literatuur wordt tijdens de hoorcolleges, werkcolleges en op Brightspace bekend gemaakt.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang voor het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. R.L.G. van den Heuvel

 • Werkadres: Steenschuur 25, B2.18

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: r.l.g.vandenheuvel@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

In dit vak wordt het participantensysteem gehanteerd.