Prospectus

nl en

Value Added Tax and Real Estate Transfer Tax

Course
2021-2022

Toegangseisen

We raden u ten zeerste aan het vak Belastingrecht gevolgd en behaald te hebben.

Beschrijving

Omzetbelasting betalen wij bij vrijwel elke aankoop die wij op een dag doen. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze belasting de Staat veel geld oplevert. Vanuit maatschappelijk oogpunt bezien is derhalve sprake van een belangrijke belasting. In het kader van dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag welke omzetbelastingvarianten bestaan, wie binnen ons huidige stelsel van de omzetbelasting belastingplichtig is, waarover wordt geheven, welke vrijstellingen en tarieven gelden etc. Omdat de omzetbelasting binnen Europa vrijwel volledig is geharmoniseerd, zal de Europese dimensie uitgebreid aan de orde komen. Tevens wordt in dit vak aandacht besteed aan de overdrachtsbelasting. Deze belasting, die wordt geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken, hangt sterk samen met de BTW. Een gezamenlijke behandeling van beide belastingwetten in één vak is derhalve gewenst.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Zie beschrijving.

Inhoud (kennis en inzicht
1. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW en in de samenhang tussen de BTW en de overdrachtsbelasting.
2. U heeft op hoofdlijnen inzicht in de Europese dimensie van de BTW.
3. U heeft inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
4. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
5. U heeft ter zake van de heffing van omzetbelasting kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbare feiten, plaats van de prestatie, vrijstellingen, maatstaf van heffing en aftrek van voorbelasting.
6. U heeft ter zake van de heffing van overdrachtsbelasting op hoofdlijnen kennis van de volgende onderwerpen: belastingplicht, belastbaar feit, maatstaf van heffing en de vrijstelling overdrachtsbelasting indien sprake is van heffing van zowel BTW als overdrachtsbelasting (samenloopvrijstelling).

Academische vorming en professionele vaardigheden:
1. U kunt uit een casus op het terrein van de BTW en de overdrachtsbelasting de relevante fiscale problematiek destilleren.
2. U kunt arresten op het terrein van de BTW van zowel nationale rechterlijke instanties als van het Hof van Justitie analyseren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn, wat het belang van die rechtsvragen is en hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Tevens moet hij die arresten kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan en ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
3. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.
4. U kunt gemotiveerd oplossingen aandragen voor vraagpunten die zich voordoen op onderdelen van de in dit vak behandelde problematiek.
5. U kunt op hoofdlijnen een analyse geven van de problematiek die kan spelen bij de samenloop van de heffing van BTW en van overdrachtsbelasting.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 5

 • Namen docenten: volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en te maken werkgroep-opgaven kunnen via Brightspace worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor bonuspuntensysteem

 • Mondelinge presentatie telt indien van toepassing mee voor bonuspuntensysteem

Inleverprocedures
Volgens participantensysteem (zoals wordt toegelicht in Brightspace).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de werkgroep-opgaven en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. N. Oudkhoul

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Flex

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • Spreekuur: Na afspraak secretariaat

 • E-mail: n.ourdkhoul@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economisch vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Adres secretariaat: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, B2.11

 • Openingstijden secretariaat: 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840 (algemene vragen moeten worden gesteld via Brightspace)

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.