Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Civil Procedure

Course
2021-2022

Toegangseisen

Inleiding Burgerlijk Recht.

Beschrijving

Aan de orde komen met name de hoofdbeginselen en hoofdrolspelers van het burgerlijk proces, procederen en bewijs in eerste aanleg, uitspraken en rechtsmiddelen, particuliere geschilbeslechting, executie en beslag. Veel aandacht is hierbij voor functies en rationes van regels en beginselen van burgerlijk procesrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak: Verschaffing van grondige kennis en van inzicht met betrekking tot de essentialia van het Nederlands en supranationaal burgerlijk procesrecht en het aanleren van vaardigheden voor de omgang met dit rechtsgebied.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het burgerlijk procesrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het burgerlijk procesrecht. U kunt de leerstukken van elkaar onderscheiden maar ook met elkaar in verband brengen. U begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het burgerlijk procesrecht als geheel. Ook begrijpt u hoe het transnationale recht en procesbeginselen doorwerken in het burgerlijk procesrecht.

 • U bent in staat om juridische teksten op dit gebied, waaronder jurisprudentie en wetgeving, te begrijpen en te analyseren en de op deze teksten geuite kritiek te reproduceren.

 • U bent in staat om complexe vraagstukken op te lossen op het terrein van het burgerlijk procesrecht en u bent in staat om u te verplaatsen in de positie van de verschillende actoren in het burgerlijk proces.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken en u kunt de voor de oplossing van een casus relevante normen en rechtsregels identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • U kunt deze normen en rechtsregels systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie en u kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat een goed onderbouwd standpunt in te nemen ten aanzien van een voorgelegd procesrechtelijk vraagstuk.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (inclusief een tentamentraining)

 • Namen docenten: prof. mr. dr. H.B. Krans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het werkboek per week aangegeven literatuur en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: docenten van de afdeling Burgerlijk procesrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: grondige, schriftelijke voorbereiding van de weekcasus in het werkboek. Bij inschrijving voor een werkgroep verplicht u zich nadrukkelijk tot het maken van alle weekcasus en het actief deelnemen aan de werkgroepen. Bij onvoldoende inzet tijdens de werkgroepen zal de docent aan u vragen de schriftelijk voorbereide weekcasus in te leveren. Blijkt ook hieruit dat u zich onvoldoende heeft ingezet, dan zal uitsluiting van verdere deelname aan de werkgroepen volgen. Indien u zich inschrijft voor het werkgroeponderwijs, bent u verplicht aan alle bijeenkomsten daarvan deel te nemen; bent u eenmaal afwezig, dan mag u vervolgens niet meer aan het werkgroeponderwijs deelnemen.

Andere onderwijsvormen

 • In de aanloop naar het tentamen vindt op Brightspace ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing

Toetsvormen

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Inleverprocedures
Indien nodig zal dit door de docent worden aangegeven.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • A.S. Rueb, E. Gras, R.G. Hendrikse & A.W. Jongbloed, Compendium van het Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Werkboek:
Werkboek Burgerlijk procesrecht wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

In het Werkboek is ook aangegeven welke jurisprudentie is voorgeschreven.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Werkadres: Steenschuur 25, KOG kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat Burgerlijk Procesrecht en per e-mail.

 • Telefoon: 071 – 527 7400 (secretariaat)

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk procesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag 09.30 – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400

 • E-mail: burgerlijkprocesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Neem altijd de wetboeken en de opgegeven jurisprudentie mee naar het hoor- en werkcollege.