Prospectus

nl en

Crime and policy in large cities

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminaliteit en Rechtshandhaving (Criminologie en Veiligheidsbeleid) (zie ook OER).

Beschrijving

In steden komen maatschappelijke ontwikkelingen versterkt samen. Hierdoor zien stadsbewoners en stadsbestuurders zich geconfronteerd met specifieke vraagstukken rondom criminaliteit en veiligheid, waaronder uitgaansgeweld, spanningen tussen sociale groepen, onveiligheidsgevoelens en overlast in publieke ruimten. Over de hele wereld bestaat er een relatie tussen stedelijkheid en veiligheidsvraagstukken. Kenmerkend voor het stedelijk leven is de spanning tussen levendigheid, diversiteit en vrijheid enerzijds, en criminaliteit en de behoefte aan veiligheid en controle anderzijds. In dit vak staat de vraag centraal hoe we door beleid en handhaving de stad veiliger kunnen maken, zonder afbreuk te doen aan de positieve aspecten van het stedelijk leven.
Het doel van dit vak is om grootstedelijke vraagstukken en beleid te analyseren vanuit theoretische benaderingen, waarbij naar kennis binnen verschillende vakgebieden wordt gekeken. De nadruk ligt op rechtshandhaving en veiligheidsbeleid in de Nederlandse grote steden en de koppeling met internationale ontwikkelingen en literatuur. Voor dit vak verricht u gedurende vijf weken zelfstandig onderzoek naar criminaliteit en/of veiligheid(sbeleving) in een grote stad. De interactieve seminars zijn gericht op het verbinden van uw onderzoek met theorie, praktijk en beleid. U leert om vanuit theorie en praktijk een actueel probleem te analyseren, concrete oplossingen te bedenken en kritisch te reflecteren op beleid. U presenteert de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen mondeling in een presentatie en schriftelijk in de vorm van een artikel voor een vaktijdschrift en een essay.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt concepten en theorieën toepassen op actuele grootstedelijke veiligheidsvraagstukken;

 • U kunt concepten en theorieën toepassen op de analyse van empirische data;

 • U kunt zelfstandig veldonderzoek in een stedelijk gebied uitvoeren;

 • U kunt een artikel schrijven volgens het format van een vaktijdschrift;

 • U kunt onderzoeksbevindingen presenteren en aanbevelingen formuleren in een visueel aantrekkelijke presentatie voor een werkconferentie;

 • U kunt op basis van wetenschappelijke literatuur kritisch reflecteren op grootstedelijke problematiek en beleid.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het vooraf lezen/bestuderen van de voorgeschreven literatuur zoals aangegeven in de leidraad.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 bijeenkomsten.

 • Namen docenten: dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: (1) lezen/bestuderen van de voorgeschreven literatuur zoals in de leidraad, (2) inleveren van voortgangsopdrachten.

 • Aanwezigheid bij de start- en eindbijeenkomst is verplicht. In de leidraad wordt aangegeven welke bijeenkomsten nog meer verplicht zijn (b.v. peer-feedback/eventuele gastcolleges/discussies/groepswerk).

 • NB: dit vak heeft de status van een praktische oefening.

Andere onderwijsvorm(en)

Uitvoeren van empirisch onderzoek in een stedelijke context (bijvoorbeeld een publieke ruimte of een buurt).

 • Aantal uren: minimaal 30 uur veldwerk verdeeld over 5 weken

 • Namen docenten: dr. J. Brands.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de (door de docent opgestelde) documenten ten behoeve van het veldwerk; uitvoeren van het onderzoek; uitwerken en inleveren van de verzamelde onderzoeksgegevens. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk.

Startbijeenkomst, met uitleg over het onderzoek. Werkconferentie, waarbij onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

 • Aantal: tweemaal 1 bijeenkomst

 • Namen docenten: dr. J. Brands

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Voor de startbijeenkomst wordt de onderzoeksopdracht nauwkeurig doorgelezen. Voor de werkconferentie bereiden studenten een visueel aantrekkelijke presentatie (praktische oefening) over de belangrijkste onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen voor. Aanwezigheid is verplicht.

Wekelijks spreekuur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een Nederlandstalig artikel voor een criminologisch vaktijdschrift (3.000-4.000 woorden; 60% van het eindcijfer, individueel). De structuur en opmaak van het artikel dienen de auteursrichtlijnen van een nader te specificeren vaktijdschrift te volgen.

 • Een essay over een voorgeschreven onderwerp, gekoppeld aan het verrichte onderzoek en voorgeschreven literatuur (2.000-3.000 woorden, 40% van het eindcijfer, individueel)

 • Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De afzonderlijke deeltoetsen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Omdat dit vak een praktische oefening bevat, bestaan er aanvullende (werkgroep)verplichtingen:

 1. Aanwezigheid bij en voorbereiding van de in de leidraad aangeven bijeenkomsten
 2. Visueel aantrekkelijke presentatie over de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor beleid en/of praktijk op basis van het zelf uitgevoerde onderzoek. De student wordt beoordeeld op inhoud, presentatie en effectief gebruik van hulpmiddelen
 3. Voortgangsopdrachten: een reflectie opdracht of een onderdeel van het artikel/essay in conceptvorm.

Met oog op de praktische oefening dienen voornoemde onderdelen met goed gevolg te worden afgerond. Praktische oefeningen kunnen niet worden herkanst.

De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Het artikel en het essay worden ingeleverd via Turnitin en hard-copy. Alle voortgangsopdrachten worden ingeleverd via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Wetenschappelijke artikelen en beleidsrapporten over grootstedelijke vraagstukken, criminaliteit en stedelijk veiligheidsbeleid en rechtshandhaving.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus doen studenten onderzoek naar een concreet en actueel grootstedelijk veiligheidsvraagstuk, waarbij zij in contact worden gebracht met verschillende spelers uit de praktijk. De onderzoeksvaardigheden die studenten daarbij opdoen kunnen van pas komen bij tal van functies op de arbeidsmarkt. Meer algemeen worden binnen de cursus schrijf- en presentatievaardigheden getraind binnen de verschillende deeltoetsen. Ook ontwikkelen studenten een kritische blik op maatschappelijke problematiek.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J. Brands

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via secretariaat Criminologie

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie, kamer B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30, maandag t/m vrijdag

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl