Prospectus

nl en

Criminalistics

Course
2021-2022

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Criminalistiek, het natuurwetenschappelijke deel van de forensische wetenschappen, gaat over onderzoek in strafzaken, de interpretatie van de waarnemingen in forensisch onderzoek en de rol van de forensisch deskundige en zijn rapportage in het strafrecht. Deze vorm van wetenschap ontstond rond het begin van de twintigste eeuw en was lange tijd het exclusieve terrein van de politie. De methodologische fundamenten van de criminalistiek waren lange tijd zeer zwak, maar in de afgelopen jaren zijn deze sterk ontwikkeld. Een goed begrip van deze fundamenten staat centraal in dit vak. Belangrijke vragen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: Wat kan de criminalistiek bijdragen aan de strafrechtspleging, welke vragen kan het wel en welke vragen kan het niet beantwoorden, hoe communiceren professionals in de strafrechtsketen (opsporingsambtenaren, aanklagers, rechters, etc.) over forensisch bewijs en bewijswaarde en welke kritiek kan daarop vanuit wetenschappelijk oogpunt geleverd worden? Deze vragen worden mede besproken aan de hand van concrete casussen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de media-aandacht en publieke belangstelling voor forensisch onderzoek. Zo zal worden ingegaan op de misverstanden die bestaan over wat wel en wat niet mogelijk is in forensisch onderzoek en de teleurstelling die ontstaat wanneer de praktijk weerbarstiger blijkt te zijn dan televisieseries zoals CSI doen voorkomen.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Het benoemen en uitleggen van methodologische problemen die kleven aan klassiek criminalistisch onderzoek;

 • Het benoemen en uitleggen van de mogelijkheden en beperkingen van modern criminalistisch onderzoek;

 • Het kritisch reflecteren op de inhoud van een forensische rapportage (zwakke punten aanwijzen, relevante vragen stellen en conclusies interpreteren);

 • Het kritisch reflecteren op het gebruik van forensische rapportages ten behoeve van de bewijsvoering in strafrechtzaken.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. ir. C.E.H. Berger en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de via Brightspace opgegeven literatuur uit het boek ‘Interpreting Evidence’ en uit de reader.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: prof. dr. ir. C.E.H. Berger

Andere onderwijsvorm(en)
Een dag excursie naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), wanneer mogelijk. De excursie is een verplicht onderdeel binnen het vak.

NB: de excursie heeft de status van praktische oefening.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met speciale meerkeuzevragen waarbij meerdere antwoorden goed of fout kunnen zijn (70%)

 • Het schrijven van een kritische reflectie over een forensisch rapport (750-1000 woorden). De kritische reflectie telt voor 30% van het eindcijfer.

 • De afzonderlijke onderdelen moeten worden afgesloten met een voldoende (minimaal een 5,5). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Werkgroepverplichting: het in kleine groepjes discussiëren over forensische rapporten, en het voorbereiden van een presentatie en leiding geven aan een discussie in de grotere groep. Deze verplichtingen dienen met goed gevolg te worden afgerond. De werkgroepen hebben dus de status van praktische oefening.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Herkansing

 • Voor beide onderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid. In geval van een klein aantal deelnemers kan worden besloten de herkansing voor het hierboven genoemde tentamen mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof Alle voorgeschreven literatuur, inclusief de stof zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Reader:
Een reader met relevante literatuur zal voor aanvang van het vak beschikbaar worden gesteld.

Boek:
Interpreting Evidence: Evaluating Forensic Science in the Courtroom, 2nd Edition, Wiley (2016).

Aanvullende literatuur wordt tijdig via Brightspace beschikbaar gesteld.

Aanmelding

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Dit is een zeer praktijkgerichte cursus. Studenten leren theoretische inzichten uit de criminalistiek toe te passen op een concrete casus. Ook is een excursie naar het NFI, waar de docent van het vak ook werkzaam is, een centraal onderdeel van het vak.

De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheid

 • Kritisch denken

 • Beroepenveldoriëntatie

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. C.E.H. Berger

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl