Prospectus

nl en

International Tax Law II

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak wordt een verdieping aangebracht van de kennis die u in het bachelorvak ‘internationaal belastingrecht’ heeft opgedaan. Er wordt ingegaan op de plaats van belastingverdragen in de nationale en internationale rechtsorde en de methoden om belastingverdragen en het commentaar op het OESO-modelverdrag te interpreteren (meta-interpretatie) alsmede op de problematiek rondom misbruik van belastingverdragen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de internationale component van de discussie over ethiek en belastingheffing. De overige weken ligt de nadruk op het materiële internationale belastingrecht, waarbij vooral wordt ingegaan op de wijze waarop belastingverdragen heffingsrechten verdelen wanneer meerdere staten belastingjurisdictie claimen over bepaalde bronnen van inkomen. Onontbeerlijk hierbij is een grondige behandeling van belangrijke internationaalrechtelijke concepties als ‘vaste inrichting’, ‘winstallocatie’, ‘transfer pricing’ en ‘voorkomingsmethoden’. Dit vak vormt de basis voor het gebonden keuzevak ‘belastingverdragen’ waarin een aantal van de behandelde thema’s verder wordt uitgediept.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot het internationaal belastingrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van de buitenlandse belastingplicht in de Nederlandse heffingswetten en van de eenzijdige regels ter voorkoming van dubbele belasting.
 2. U heeft grondige kennis van de toewijzing van heffingsrechten onder belastingverdragen en in de interpretatie van belastingverdragen.
 3. U heeft inzicht in de algemene leerstukken van internationaal belastingrecht.
 4. U bent vertrouwd met de vragen die spelen rondom de plaats van belastingverdragen in de Nederlandse en internationale rechtsorde.

Leerdoelen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op het internationale belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over internationaal-fiscaalrechtelijke vraagstukken.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: Zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en maken en vooraf inleveren van de voorgeschreven opdrachten.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit.

 • Mondelinge presentatie/referaat, telt mee voor credit.

 • Deeltentamen.

 1. Het eerste deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 (dan wel 1 tot en met 6) van het vak.
 2. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 3. Het tweede deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 dan wel 7 tot en met 12) van het vak.
 4. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  4.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  4.2. De cijfers voor het deeltentamen tellen niet mee bij het hertentamen.
 5. Het cijfer voor het eerste deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor het daarop volgende deeltentamen. Het cijfer van een van de deeltoetsen mag dus een onvoldoende zijn.
 6. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Inleverprocedures
Schriftelijk werk via Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt vermeld via Brightspace

 • Teksten Internationaal en EG belastingrecht, meest recente editie

 • Pocket Belastingwetten, meest recente editie

 • Aanvullende literatuur opgenomen in het werkboek

Werkboek:
Via Brightspace.

Reader:
Geen.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. dr. J. Vleggeert

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.