Prospectus

nl en

European Tax Law

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

In dit vak wordt aandacht besteed aan het primaire en secundaire Unierecht op het terrein van de directe belastingen. De thema’s die worden behandeld bewegen zich op het terrein van de fundamentele vrijheden, staatssteun en de richtlijnen betreffende de directe belastingen. Daarnaast wordt – toegespitst op het belastingrecht – aandacht besteed aan meer algemene leerstukken, zoals de doorwerking van het unierecht in de nationale rechtsorde, algemene beginselen van unierecht (bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is u diepgaande kennis te verschaffen van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak (negatieve harmonisatie) als door positieve harmonisatiemaatregelen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud
1. U heeft diepgaande kennis van het proces van harmonisatie van de directe belastingen in de Europese Unie, zowel door rechtspraak als door positieve harmonisatiemaatregelen.
2. U heeft grondige kennis van de rechtspraak van het HvJ EU op het terrein van de directe belastingen vis-à-vis de “fundamentele vrijheden”, “staatssteun”, “algemene beginselen van unierecht”, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de directe belastingrichtlijnen.

Leerdoelen vaardigheden
1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe casus die betrekking hebben op het Europese belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
2. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over Europese fiscale vraagstukken.
3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het Europees belastingrecht.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Werkgroepen

 • Aantal à 1.45 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De te bestuderen literatuur en de te maken opgaven zijn vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gedownload.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvormen

 • Tussentijds werk schriftelijk, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor een half bonuspunt.

 • Deeltoets (na vijf werkgroepen).

 1. Het deeltentamen is verplicht.
 2. Het deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 van het vak.
 3. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 4. De eindtoets telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 van het vak.
 5. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  5.1 Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  5.2 Het cijfer voor het deeltentamen telt niet mee bij het hertentamen.
 6. Het deeltentamen is niet herkansbaar.
 7. Het cijfer voor het deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor de daarop volgende eindtoets. Het cijfer van het deeltentamen mag dus een onvoldoende zijn.
 8. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Inleverprocedures
Zie regels participantensysteem, zoals omschreven in het werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt nog nader bekend gemaakt;

 • Voorgeschreven recente wetenschappelijke artikelen en rechtspraak.

Werkboek:
Brightspace.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

 • Eerst inschrijven in uSis en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

 • Inschrijving voor het tentamen via uSis.

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: mevr. mr. dr. A.C. Breuer

 • Werkadres: Steenschuur 25,

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: a.c.breuer@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Op dit vak is het participantensysteem van toepassing.