Prospectus

nl en

Tax Treaties

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER).

In semester 2 van de Master Fiscaal Recht volgt u een ‘gebonden keuzevak’. U kiest verplicht uit één van de volgende opties: a. Belastingverdragen (23034071, vakbeschrijving onderstaand); óf b. Fiscaal-Economisch Beleid (23034072); óf c. een master BTW-vak van bepaalde zusterfaculteiten.

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 30 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven.

Beschrijving

op het gebied van het internationale belastingrecht. Als handreiking zal literatuur worden geselecteerd, die dient ter oriëntatie op het onderwerp. Het is daarnaast de bedoeling dat de student zelf onderzoek doet, mede op grond van door de student zelf geselecteerde bronnen. De inschrijving voor het vak wordt in maart 2022 geopend en sluit 7 april 2022. Het vak kent drie docenten: mr. dr. L.J.A. Pieterse, prof. dr. H. Vording en prof. dr. J. Vleggeert (coördinator). De deelnemers worden over deze docenten verdeeld. Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald. Over de literatuur die ter oriëntatie wordt aangereikt, zullen via Brightspace een aantal vragen worden gesteld die elke student uiterlijk 14 april schriftelijk dient te beantwoorden. Vervolgens dient elke student uiterlijk 28 april een opzet voor de paper in te leveren. Studenten die de vragen naar tevredenheid van de begeleider hebben beantwoord en tijdig een opzet voor de paper hebben ingeleverd die door de begeleider is goedgekeurd, hebben recht op een half participantenpunt dat zal worden opgeteld bij het cijfer dat wordt behaald voor de paper.

De omvang van de paper is minimaal 4.000 en maximaal 5.000 woorden inclusief voetnoten. De paper dient uiterlijk 1 juni 2022 te worden ingeleverd. Vervolgens wordt het paper beoordeeld en uiterlijk op 15 juni 2022 wordt het cijfer voor de paper bekendgemaakt. Is het cijfer onvoldoende dan heeft de student recht op een herkansing. Daarbij dient de onvoldoende beoordeelde paper als basis. De student krijgt twee weken de tijd om de paper aan te passen. De aangepaste paper dient uiterlijk 29 juni 2022 te worden ingeleverd. Vervolgens wordt de paper beoordeeld en op uiterlijk 13 juli 2022 wordt het cijfer voor de aangepaste paper bekendgemaakt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het internationale belastingrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het internationale belastingrecht (directe belastingen).

 • U bent in staat om zich, op basis van feiten en gegevens, en op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te vormen over actuele thema’s op het vlak van het internationale belastingrecht.

 • U kunt uw eigen mening ten aanzien van vraagstukken op het gebied van het internationale belastingrecht en die mening schriftelijk weergeven.

 • U bent in staat om literatuur en (fiscaal-)juridische bronnen diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.

 • U bent in staat om actief deel te nemen aan een (wetenschappelijk) debat op het gebied van het internationale belastingrecht.

Rooster

N.v.t. Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald.

Onderwijsvorm

N.v.t. Elke student wordt één docent toegewezen. De begeleiding bestaat in beginsel uit twee contactmomenten. De wijze waarop dat gebeurt, kan door de student en de begeleidende docent in onderling overleg worden bepaald.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Paper (100%)

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace

Inleverprocedures
Zie onder beschrijving.

Literatuur

Wordt tijdig vóór aanvang van het vak bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem. Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.mr.dr. J. Vleggeert

 • Werkadres: Steenschuur 25.

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 8594

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.