Prospectus

nl en

Tax Policy Analysis

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal Recht (zie ook OER)

In semester 2 van de Master Fiscaal Recht volgt u een ‘gebonden keuzevak’. U kiest verplicht uit één van de volgende opties: a. Belastingverdragen (23034071); óf b. Fiscaal-Economisch Beleid (23034072, vakbeschrijving onderstaand); óf c. Een master BTW-vak van bepaalde zusterfaculteiten.

In verband met een evenwichtige verdeling van studenten over de verschillende vakken geldt het volgende. Indien het aantal inschrijvingen voor het vak Belastingverdragen of het vak Fiscaal-Economisch Beleid hoger is dan 30 is het maximum bereikt en behoudt de opleiding zich het recht voor om studenten die gekozen hebben voor één van deze vakken in te delen bij het andere vak. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding van inschrijving (vol = vol): indien een werkgroep vol zit kunnen studenten zich bij het andere vak inschrijven. De inschrijving voor het vak wordt medio maart geopened en sluit 5 kalenderdagen voor de start van het eerste onderwijsmoment van dit vak.

Beschrijving

In dit vak leren deelnemers zelfstandig fiscale regels te analyseren in relatie tot sociaal-economische belangen en doelstellingen van overheidsbeleid. Het geldend (Nederlands en internationaal) belastingrecht dient daarbij als (bekend verondersteld) object van onderzoek. Studenten verwerven inzicht in de sociaal-economische doelstellingen en effecten van de voornaamste draagkrachtheffingen. Zij zijn in staat om hervormingen op het gebied van het belastingstelsel te evalueren.

Het vak wordt aangeboden in de vorm van capita selecta, die beogen een beter inzicht te geven in actuele vraagstukken op het terrein van het fiscaal-economische beleid en de toepassing daarvan. De deelnemers worden intensief begeleid door de docenten. De volgende thema's worden uitgediept:

 1. De economische analyse van belastinghervormingen
 2. Hervorming van box 1 (met uitzondering van ib-ondernemers)
 3. Hervorming van het stelsel van toeslagen
 4. Hervorming van box 2 (inclusief belastingheffing bij ib-ondernemers)
 5. Hervorming van box 3

De inhoud van het vak is gericht op de integratie van economische en fiscale vakken, het gaat daarbij om de toepassing van een economische analyse op de fiscale rechtsregels. Centraal in elk van de onderwerpen staat de afruil tussen draagkracht en economische efficiency.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak beoogt een verdieping en actualisering van de kennis over het fiscaal-economisch beleid.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 1. U heeft diepgaande kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het fiscaal-economische beleid (i.h.b. de heffingen naar draagkracht).
 2. U bent in staat om fiscaal-economische literatuur en bronnen te lezen en te begrijpen en in onderling verband te analyseren.
 3. U bent in staat om, op basis van feiten en gegevens, een gestructureerde objectieve analyse te maken van mogelijke belastinghervormingen.
 4. U kunt op basis van de eerdergenoemde objectieve analyse een onderbouwd oordeel formuleren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • 5 capita's (deelblokken) die elk worden ingeleid met een kort (online) introductiecollege en begeleid door twee (eventueel online) reflectiebijeenkomsten.

 • Naam docent: Dr. H. Vrijburg

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bij elk capita wordt een beperkt aantal vragen over de literatuur en de onderliggende problematiek gesteld die in groepsverband beantwoord en ingeleverd worden, conform de regels van het participantensysteem.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Studenten dienen zelfstandig twee notities te schrijven waarin een voorgenomen belastinghervorming wordt geëvalueerd.

 • De eerste notitie gaat over het eerste deel van de stof en dient halverwege het vak te worden ingeleverd.

 • De tweede notitie gaat over het tweede deel van de stof en dient na afloop van het vak te worden ingeleverd.

 • Beide notities tellen voor 50% mee in het eindcijfer.

 • Een voldoende op de ene notitie compenseert een eventuele onvoldoende op de andere notitie.

 • Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan er ofwel gekozen worden de onvoldoende notitie te repareren of over beide onderwerpen een nieuwe notitie te schrijven.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De literatuur is beschikbaar via de Brichtspace-omgeving van deze cursus.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.
Daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem. Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. H. Vrijburg

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 2.57

 • Bereikbaarheid: Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie of via een e-mail naar de docent.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing. Zie voor een toelichting daarover, de studentenpagina van de facultaire website.