Prospectus

nl en

Privatissimum children’s rights

Course
2021-2022

Toegangseisen

Toegelaten tot de master Jeugdrecht.

Beschrijving

Het privatissimum is een onderwijsvorm waarbij de zelfwerkzaamheid van de deelnemers centraal staat. Het zijn de deelnemers zélf die samen, met en voor elkaar een jeugdrechtelijk thema vanuit verschillende invalshoeken bestuderen, met bijzondere aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige. In het privatissimum staat centraal het (verder) ontwikkelen en toepassen van een wetenschappelijke attitude en vaardigheden die gedurende de studie zijn opgedaan.

Deze vaardigheden betreffen in het bijzonder:

 • mondelinge vaardigheden, die worden ontwikkeld door het houden van een referaat en het actief deelnemen aan en voorzitten van discussies;

 • onderzoeksvaardigheden, die worden ontwikkeld door het zoeken naar relevante wetgeving, jurisprudentie en literatuur ter ondersteuning van een referaat en de schriftelijke opdrachten;

 • schrijfvaardigheden, die worden ontwikkeld door het schrijven van papers. Het gaat bij het privatissimum niet zozeer om het ontwikkelen van praktische schriftelijke vaardigheden (zoals een processtuk), maar meer om het ontwikkelen van wetenschappelijke schriftelijke vaardigheden met een hoger abstractieniveau, zoals het schrijven van een paper.

Binnen het vak worden diverse privatissima aangeboden die nauw aansluiten bij het profiel van de master Jeugdrecht in het algemeen en de wetenschappelijke expertise van de docenten in het bijzonder. De onderwerpen worden daarop afgestemd en kunnen per jaar verschillen.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het doel van het vak is de student vertrouwd, kundig en vaardig te maken met het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen gerelateerd aan jeugdrecht en internationale kinderrechten.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht:

 • U heeft grondige kennis van en diepgaand inzicht in een specifiek onderdeel van de rechtspositie van de minderjarige in het Nederlandse recht;

 • U heeft kennis van en inzicht in de interactie tussen Nederlands recht en internationale kinder- en mensenrechten met betrekking tot de rechtspositie van minderjarigen.

Oordeelsvorming:

 • U bent in staat zich een kritisch en beredeneerd, wetenschappelijk onderbouwd oordeel te vormen over rechtskwesties, waarbij de doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde een centrale rol inneemt.

Wetenschappelijke vaardigheden:

 • U kunt zelfstandig bronnen vinden en selecteren (regelgeving, literatuur en rechtspraak);

 • U kunt het uit verschillende bronnen gevonden materiaal toepassen op fundamentele juridische vraagstukken met betrekking tot de rechtspositie van minderjarigen;

 • U bent in staat schriftelijke verslag te doen van verricht onderzoek, waarin de resultaten, voorzien van bronvermelding, worden gepresenteerd aan de hand van een duidelijke vraagstelling, een heldere opbouw, kwalitatief goede argumentatie en passend en correct taalgebruik;

 • U bent in staat om een presentatie te houden ten overstaan van algemeen juridisch onderlegde toehoorders en tegenover hen een zelf geformuleerd wetenschappelijk standpunt te verdedigen, alsmede aan een wetenschappelijke discussie deel te nemen en deze voor te zitten.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Startbijeenkomst

 • Zeer intensieve, kleinschalige werkgroepbijeenkomsten (vijf bijeenkomsten van elk vier uur).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer wordt gevormd op basis van de resultaten van drie schriftelijke opdrachten (70%), een mondeling referaat (20%) en de mondelinge bijdrage aan en het voorzitten van de discussies tijdens de werkgroep (10%). LET OP: voldoende voorbereide en actieve aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is een vereiste om het vak te kunnen afronden. Dit vak bevat een praktische oefening.

Om het vak te halen moet voor alle deelopdrachten tezamen gemiddeld een voldoende worden behaald. Het is daarvoor niet noodzakelijk dat voor alle afzonderlijke deelopdrachten een voldoende wordt behaald. Schriftelijke werkstukken en referaten kunnen niet worden herkanst. Indien een student uiteindelijk een onvoldoende scoort voor het gehele vak, kan contact op worden genomen met de cursus-coördinator om herkansingsmogelijkheden te bespreken.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Afhankelijk van het centrale thema wordt literatuur voorgeschreven. Tijdens het vak zullen studenten in belangrijke mate zelf verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van relevante literatuur.

Aanbevolen literatuur

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: Balie van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl