Prospectus

nl en

H) Specialized course Civil Family Law

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER). Aanbevolen wordt het ba-vak ‘Personen- familie- en erfrecht’ of het vak Personen en familierecht van de notariële bachelor.

Beschrijving

In dit vijf weken beslaande profileringsvak wordt het familievermogensrecht bestudeerd. Aan de orde komen daarbij het huwelijksvermogensrecht, het recht dat betrekking heeft op ongehuwd samenwonenden en het erfrecht. Het vak benadert vanuit andere invalshoeken dan in de bachelor het familievermogensrecht en is een verdieping op de thematiek van het familievermogens- en erfrecht.

Bij het onderdeel huwelijksvermogensrecht zullen de belangrijkste onderwerpen van het in Boek 1 BW geregelde huwelijksvermogensrecht behandeld worden, waaronder de beperkte gemeenschap van goederen die per 1 januari 2018 in werking is getreden. De volgende onderwerpen komen aan bod: het recht dat op alle huwelijken( dwingendrechtelijk) van toepassing is; huwelijkse voorwaarden, zowel wettelijke als buitenwettelijke stelsels; de ontbinding van het huwelijk en de gevolgen daarvan (o.a.het echtscheidingsconvenant en alimentatie). Daarnaast zal in voorbereiding zijnde wetgeving behandeld worden.

Vervolgens wordt op de colleges ingegaan op het ongehuwd samenwonen en de gevolgen daarvan. Daarbij komen met name de samenlevingsovereenkomst en de wenselijkheid van het regelen van familierechtelijke betrekkingen aan de orde. Welke regels zijn direct of indirect op ongehuwd samenwonenden van toepassing?

De derde tranche van dit profileringsvak betreft het erfrecht (Boek 4 BW). Hierbij worden zowel het erfrecht dat van rechtswege werkt als het testamentaire erfrecht aan de orde gesteld. Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Wie volgen hem op, wat zijn de juridische consequenties van overlijden? De volgende onderwerpen komen aan bod: wie erven er volgens de wet?; de positie van de langstlevende echtgenoot; de andere wettelijke rechten; de uiterste wilsbeschikking; de legitieme portie; hoe vindt de afwikkeling van de nalatenschap plaats?; executele; beschermingsconstructies zoals bewind, de wet BETS (bescherming erfgenamen tegen schulden). Ook het levenstestament en de wilsbekwaamheid komen aan de orde. Voorts zal de betekenis van de Europese Huwelijksvermogensrecht verordening en de Europese Erfrechtverordening behandeld worden.
Bij alle drie de onderdelen zal aandacht besteed worden aan de literatuur, de jurisprudentie en voorts zullen diverse praktijkgevallen besproken worden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is inzicht te geven in wat de belangrijkste vermogensrechtelijke gevolgen zijn van de familierechtelijke betrekkingen waarin mensen tot elkaar staan. Daarbij worden de gevolgen van belangrijke gebeurtenissen uit een mensenleven: samenwonen, trouwen, echtscheiden en overlijden, bestudeerd.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht:

 • U heeft kennis en inzicht in de wet- en regelgeving en jurisprudentie omtrent het huwelijksvermogensrecht, het recht betreffend ongehuwd samenwonen en het erfrecht.

 • U heeft inzicht verworven in de maatschappelijke relevantie van het familievermogensrecht.

Vaardigheden:

 • U bent in staat een casus op te lossen op het gebied van het relatievermogensrecht( huwelijksvermogensrecht en samenwonersrecht) en erfrecht.

 • U bent in staat kritisch te reflecteren op oplossingen en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit vakgebied.

 • U kunt meedenken over toekomstige wetgeving en jurisprudentie op het vakgebied analyseren.

Rooster

Zie de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoorcollege/werkcollege

 • Aantal à 3,5 uur: 5, aanwezigheid verplicht;

 • Namen docenten: Prof. mr. T.J. (Tea) Mellema-Kranenburg, er zal eenmaal een gastcollege gegeven worden door een deskundige op het gebied van het alimentatierecht;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: de in het werkboek opgegeven literatuur.

Andere onderwijsvorm(en)
De studenten dienen gedurende de onderwijsperiode viermaal een schriftelijke opdracht te maken, waarvan er één wordt nagekeken. In plaats daarvan kan ook een mondelinge presentatie gehouden worden.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 50% schriftelijke opdracht of presentatie – een zgn. praktische oefening die als voorwaarde geldt voor deelname aan het schriftelijk tentamen;

 • 50% afsluitend mondeling tentamen. Eventueel kan het tentamen schriftelijk worden afgenomen.

 • Het hertentamen betreft alleen het schriftelijk tentamen (dat voor 50% geldt). Een behaalde voldoende voor de praktische oefening blijft staan gedurende het lopende en daaropvolgende collegejaar. Eventueel kan het hertentamen mondeling afgenomen worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.
N.B. Alleen indien tentamen schriftelijk wordt afgenomen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • M.J.A. van Mourik & L.C.A. Verstappen, Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding, deel A, meest recente druk(studenteneditie), Deventer: Wolters Kluwer of indien nieuwe druk beschikbaar De Bruijn/Huijgen/Reinhartzs, meest recente druk, Deventer: Wolters Kluwer;

 • M.J.A. van Mourik & F.W.J.M. Schols, Monografie Privaatrecht 1, Erfrecht, Deventer: Wolters Kluwer, meest recente druk;

 • Reader: met actuele wetenschappelijke artikelen

Aanbevolen studiemateriaal

 • M.J.A.van Mourik & L.C.A. Verstappen, Het Nederlands Vermogensrecht bij scheiding, deel B meest recente druk , (studenteneditie) Deventer: Wolters Kluwer;

 • Asser Perrick (Erfrecht) 4, meest recente druk, Deventer : Kluwer .

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie Burgerlijk Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7400

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inschrijving verplicht tot actieve deelname, waaronder het maken van schriftelijke opdrachten, die deel uitmaken van het eindcijfer. Bij onvoldoende actieve deelname bestaat geen recht op het afleggen van het tentamen. Een eventueel hertentamen kan mondeling afgenomen worden.