Prospectus

nl en

Privatissimum: Legal Methodology

Course
2021-2022

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Deze cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist. De wetenschappelijke methodologieën bij onderzoek en waarheidsvinding staan hier centraal. Daarbij kunnen we denken aan het rationalisme, empirisme en kritisch rationalisme, deductie en inductie. Tevens zullen we aandacht besteden aan de vraag wat rechtswetenschappelijke kennis wetenschappelijk maakt. Enerzijds zullen studenten vertrouwd worden gemaakt met de basiskennis van de wetenschappelijke methodologieën en anderzijds zal de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen aan de orde komen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van wetenschappelijkheid, de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers.

In de cursus zal worden gewerkt met kortere en langere teksten van filosofen en rechtstheoretici, onder wie: Aristoteles, Hume, Kant, Popper, Kuhn, Russell, Hart, Fuller, Radbruch, en Dworkin. Bij de verwerking van de teksten draait het niet alleen om het verkrijgen van theoretische kennis, maar tevens om de zinvolle toepassing (applicatie) van de theoretische inzichten op wetenschappelijke en juridische dilemma’s uit de praktijk van alledag (belangenafweging, subjectiviteit (rechts)oordeel, voorwetenschappelijke stellingname, rationaliteit van standpunten, grenzen van legitimatie).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u bekend te maken met de wetenschapsfilosofie voor juristen en de grondslagen van (rechts)wetenschappelijk denken- en onderzoek. Daarbij zal verdere verdieping worden gegeven aan methodische reflectie inzake de theorievorming, waarheidsvinding en interpretatie.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van de cursus heeft u kennis van de centrale vraagstukken in wetenschapsfilosofie, epistemologie en (juridische) interpretatietheorie. Tevens heeft u kennis van het, voor deze vraagstukken relevante begrippenkader en bent u in staat om op zelfstandige en kritische wijze met dergelijke vraagstukken om te gaan ten einde de eigen activiteiten als (wetenschappelijke) jurist kritisch te bezien.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 maal 2 uur per week, combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken

 • Namen docenten: Prof. dr. mr. P.B. Cliteur en prof. dr. mr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding van studenten: De studenten dienen iedere week de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tevens dienen studenten te reflecteren over de stof aan de hand van een opdracht die naar aanleiding van de stof van die week wordt gesteld. Het doel van de eerste vijf opdrachten is om de wetenschappelijk theoretische kennis (inzake kentheoretische methoden) the toetsen. Tevens zullen studenten bij de zesde en zevende opdrachten de opgedane theoretische kennis en wetenschappelijke vaardigheden betrekken op al dan niet actuele juridische, politieke of morele vraagstukken, zodat de student leert om een actueel vraagstuk te zien in het licht van één of meer theoretische benaderingen en de theorieën te zien als meer of minder geslaagde verklaringsmodellen. Naar aanleiding van de opdracht dienen studenten voorafgaand aan het werkcollege een paper in te leveren. Inzet Brightspace: informatie over het vak; opdrachten papers.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk: de studenten schrijven 5 papers van tussen de 600 tot 800 woorden (50%) en 2 papers van tussen 1000 tot 1300 woorden (50%).

 • Bij de berekening van het eindcijfer telt het gemiddelde van de 7 papers mee.

 • De herkansing bestaat uit twee afzonderlijke papers van minimaal 3500 woorden en maximaal 4000 woorden. (De verhouding is 50% bij ieder paper).

Inleverprocedures
Papers worden voorafgaand aan het werkcollege via Turnitin ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Zie Brightspace

Werkboek:
Geen

Reader:
Geen

Aanmelden

De aanmelding voor hoorcolleges en werkgroepen verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 5 kalenderdagen voor de eerste onderwijsbijeenkomst.

De aanmelding voor (her)tentamens (alleen bij vakken waarbij er sprake is van een tentamen) verloopt ook via uSis. Met deze aanmelding heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Aanmelden kan tot 10 kalenderdagen voor het tentamen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. Ellian

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid: maandag 14.00 - 16.00 uur

 • Telefoon: 071 - 527 75 48 (secretariaat)

 • E-mail: a.ellian@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.23

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 16.30 uur en vrijdag 09.00 - 13.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl