Prospectus

nl en

Vraagstukken Psychisch Functioneren

Course
2021-2022

Toegangseisen

Beschrijving

In dit blok komen aan de hand van vraagstukken de belangrijkste psychiatrische stoornissen aan de orde. Uitgaande van kennis op het gebied van neuroanatomie en endocrinologie, opgedaan in het eerste jaar, wordt allereerst de neurobiologische basis van psychiatrische ziektes behandeld. Daarnaast komen psychologische oorzaken van psychopathologie aan bod. De kenmerken van belangrijke beelden in de kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie worden besproken, inclusief epidemiologie, diagnostiek en classificatie. Vervolgens leert de student de basis van de belangrijkste psychologische en neurobiologische behandelingen, inclusief de werking van psychofarmaca.

Leerdoelen

 1. Specifieke voorkennis uit het blok ‘Hersenen en aansturing’:
  -U kunt uitleggen wat het biopsychosociale model van ziekte is.
  -U kunt de onderdelen en functies van het limbisch systeem benoemen en de rol ervan bij depressie.
  -U kunt de rol van de verschillende neurotransmittersystemen die (mogelijk) betrokken zijn bij depressie, beschrijven.
  -U bent in staat om de normale reactie op life-events te beschrijven, en daarmee de depressieve symptomatologie plaatsen in de context van normaliteit versus stoornis.
  -U kunt depressie relateren aan de interactie tussen gen en omgeving en aan het biopsychosociale model over de levensloop.
 • U kunt onderscheid maken tussen kenmerken van normale en afwijkende ontwikkeling bij kinderen en adolescenten
 1. U bent op de hoogte van de epidemiologische kenmerken van de in dit blok behandelde psychiatrische stoornissen en kunt deze kenmerken gebruiken voor het opstellen van een adequate differentiële diagnose.
 2. U kunt aan de hand van casuïstiek de belangrijkste interacties tussen biologische (inclusief het gebruik van geneesmiddelen of drugs), sociale en psychische oorzaken van in dit blok behandelde psychiatrische stoornissen op kinder- en volwassen leeftijd herkennen en verklaren, en deze plaatsen in een multifactorieel biopsychosociale model.
 3. U kunt de belangrijkste verklaringsmodellen voor psychiatrische stoornissen benoemen, gekoppeld aan het biopsychosociale model, en deze toepassen op een casus.
 4. U kunt werkingsmechanismen van neurobiologische en psychologische behandelingen verklaren, en u bent op de hoogte van de prognose van de in dit blok besproken psychiatrische stoornissen op kinder- en volwassen leeftijd.
 5. U kunt belangrijke bevindingen bij psychiatrisch onderzoek destilleren uit een casus en bepalen welke onderdelen van de status mentalis hierbij relevant zijn. U kunt psychiatrisch onderzoek uitvoeren met behulp van een videofragment.
 6. U bent in staat om aan de hand van een casus (papieren casus of videofragment) en bijbehorende anamnese en psychiatrisch onderzoek een werkdiagnose op te stellen, een voorstel te doen voor aanvullend onderzoek en een behandelplan op te stellen en te evalueren in een 6-STEP. 12
 7. U kunt op grond van kernsymptomen in casuïstiek de in dit blok behandelde psychiatrische stoornissen onderscheiden in een (differentiaal)diagnose en deze classificeren aan de hand van de DSM-5.
 8. U kunt aangeven wat de waarde is van het DSM-classificatiesysteem in het proces van klinische diagnostiek en kan toelichten hoe het biopsychosociale model en de DSM-5 zich tot elkaar verhouden. (LIJN AWV JAAR 2)
 9. U past de principes van kritisch denken toe op wetenschappelijke bronnen: U kunt uit de literatuur een geschikt artikel selecteren over een behandelmogelijkheid van een psychiatrische stoornis. U bent in stat de voor- en nadelen van deze behandeling te analyseren en uiteen te zetten. (LIJN AWV JAAR 2)
 10. U bent in staat om gegevens die je uit wettenschappelijke literatuur hebt gevonden op een casus toe te passen en dit toe te lichten aan uw medestudenten. (LIJN AWV JAAR 2)
 11. U bent op de hoogte van de belangrijkste bepalingen van de WGBO t.a.v. wilsbekwaamheid alsook de hoofdlijnen van de Wet Verplichte GGZ
 12. U past kennis over determinanten van psychopathologie toe en integreert deze kennis in preventief en therapeutisch handelen op individueel en groepsniveau.
 13. Van de geneesmiddelen op de kernmedicatielijst (zie blokboek) kent u de namen en kunt aangeven: het werkingsmechanisme, de belangrijkste indicatie(s) en de meest relevante bijwerkingen
 14. U bent in staat om gevoelens van tegenoverdracht te herkennen en om een beargumenteerd standpunt in te nemen met betrekking tot ethische dilemma’s in de psychiatrie.
 15. U bent in staat om aan een medestudent uitleg te geven over een psychiatrische diagnose (psycho-educatie, bv mbt beloop en prognose) en uitleg over de behandeling.
 16. U kunt technieken van motivational interviewing herkennen in casuistiek in gesprek met patiënten met verslavingsproblematiek.
 17. U bent aantoonbaar goed voorbereid op de werkgroep, in staat om zelfstandig en in samenwerking met medestudenten studieopdrachten uit te voeren en een beargumenteerde bijdrage te leveren aan de discussie. Je levert waar mogelijk actieve bijdrage aan discussies in hoorcolleges.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het blok bestaat uit ongeveer 25 uur hoorcollege en 7 verplichte werkgroepen.

Toetsing en weging

De toetsing bestaat uit verplichte opdrachten in de werkgroepen, een literatuurverslag en een afsluitend tentamen. Het literatuurverslag bepaalt 25% van het eindcijfer, het tentamen (ongeveer 50 MC vragen, 15 EM vragen, en een 6-STEP) 75%.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Voor nabespreking en inzage; zie Brightspace.

Literatuurlijst

o.a. Leerboek psychiatrie (derde druk 2016), leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Aanvullende literatuur staat vermeld in het blokboek/op Brightspace.

Inschrijven

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Brightspace course ‘Bachelor Geneeskunde’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Drs. J.J. Ribbens, blokcoördinator
Prof. dr. O.C. Meijer, blokcoördinator
Mevr. I. Kanbier, onderwijssecretaresse

G2VPF@lumc.nl

Opmerkingen